• III Szkolny Konkurs Kaligraficzny „O Pióro Dyrektora Szkoły”
     • III Szkolny Konkurs Kaligraficzny „O Pióro Dyrektora Szkoły”

      18.11.2021

      III Szkolny Konkurs Kaligraficzny „O Pióro Dyrektora Szkoły”

      Konkurs odbędzie się w naszej szkole 26 listopada 2021 roku o godz. 11.25.

      Czas trwania - nie więcej niż 60 minut.

      Mogą w nim wziąć udział wszyscy uczniowie z klas IV – VIII.

      Cele konkursu:

      • motywowanie do pracy nad własnym charakterem pisma,
      • doskonalenie umiejętności kształtnego, proporcjonalnego, czytelnego i estetycznego pisania,
      • zachęcenie młodych osób do odręcznego pisania oraz przestrzegania zasad poprawności gramatycznej i ortograficznej,
      • wyróżnienie osób o najładniejszym charakterze pisma,
      • propagowanie twórczości wybranego twórcy lub określonej tematyki.

       

      Warunki uczestnictwa w konkursie oraz kryteria oceny prac:

       

      • tekst pisany na gładkim, białym papierze o formacie A3 (kartki przygotowują organizatorzy),
      • orientacja strony pionowa,
      • praca ma być estetyczna nie tylko pod względem pisma, ale  i właściwego rozmieszczenie tekstu na kartce papieru (marginesy  i odstępy między wierszami),
      • praca może zawierać autorskie ilustracje, ornamenty i ozdobniki (np. ozdobna pierwsza litera wersu).

       

      Zgłoszenia przyjmowane są przez panią Justynę Adamczyk do dnia 23 listopada 2021 roku.

      Ogłoszenie wyników oraz wystawa pokonkursowa odbędą się po dokonaniu oceny prac przez organizatorów.

     • Konkurs bożonarodzeniowy

      16.11.2021

       

      Regulamin

        I GMINNY  MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

       pt: „MOJA  POCZTÓWKA  BOŻONARODZENIOWA”

       

                         1.           Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa w Kożyczkowie

                                    Koordynator konkursu: Paulina Penkowska

                                    Miejsce realizacji konkursu: oddział przedszkolny  w Garczu.

       

      2.   Głównym celem konkursu  „MOJA  POCZTÓWKA BOŻONARODZENIOWA” jest rozbudzenie zainteresowania dzieci w wieku przedszkolnym pięknym zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi.

      Cele szczegółowe to:

      - propagowanie tradycji Bożego Narodzenia,

      - rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej dzieci w wieku przedszkolnym,

      -  odkrywanie predyspozycji i zainteresowań dzieci,

       - rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci,

      - rozwijanie aktywności twórczej uczestników .

       

                         3.           Warunki uczestnictwa:

       a) Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku od 3  do 6 lat przedszkoli i oddziałów  przedszkolnych przy  szkołach z terenu gminy Chmielno.

       b) Praca złożona na konkurs powinna być wykonana indywidualnie oraz samodzielnie przez jej autora,  nigdzie wcześniej nie publikowaną i nie przedstawianą w innych konkursach.

      c) Dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego wraz z pracą. (kartę zgłoszeniową wraz z pracą proszę umieścić w koszulce)

       

      4.       Terminy i miejsce składania prac:

       a) Konkurs pt: „ MJA POCZTÓWKA BOŻONARODZENIOWA ” zostanie ogłoszony  w dniu 15.11.2021r.

      b)  Konkurs zostaje ogłoszony poprzez przesłanie informacji mailowej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w gminie Chmielno, z Szkoły Podstawowej w Kożyczkowie oraz poprzez zamieszczenie informacji o konkursie na stronie organizatora.

       c)  Termin składania prac upływa w dniu 3.12.2021r. o godz. 15.00.

       d) Prace można składać osobiście w placówce organizatora Szkoła Podstawowa  w Kożyczkowie, lub przysłać za pośrednictwem poczty pod adres:  Szkoła Podstawowa  Kożyczkowo 80,  83 – 333 Chmielno .

      5. Wymagania dotyczące przygotowania prac:

      a) Technika pracy dowolna. Praca winna mieć format  10cm / 15cm lub 13cm /19cm  oraz mieć postać kartki otwieranej. Praca nie może być konstrukcją przestrzenną – rzeźbą, płaskorzeźbą, instalacją, figurą.

      b) Tematyka przewodnia prac: Tradycje Bożonarodzeniowe, Symbole Bożonarodzeniowe.

      c) Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku od 3  do 6 lat przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy  szkołach z terenu gminy Chmielno

      d) Każde przedszkole może złożyć na konkurs po 3 prace z każdej kategorii  ( 3-4 latki, 5-6 latki), każde dziecko biorące udział w konkursie może przygotować tylko jedną pracę.

      5       Ocena prac :

      a) Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.

       b) Komisja zbierze się i oceni prac  7.12.2021r.  Decyzja komisji jest niepodważalna.

      c) Placówki  biorące udział w konkursie otrzymają wyniki drogą milową bądź telefoniczną  8.12.2021r do godz. 15.00

      d) Laureaci zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród 10.12.2021r. ( godzina zostanie sprecyzowana) do oddziału przedszkolnego w Garczu.

      e) Zebrane prace zostaną ocenione wg. następujących kryteriów merytorycznych: - zgodność z tematem konkursu, - oryginalność i pomysłowość, - estetyka wykonania, - walory artystyczne, - samodzielność wykonania.

       f) Komisja  dokona oceny prac przyznając nagrody rzeczowe w 2 kategoriach: 3- 4 latki, 5- 6 latki   oraz przyzna w każdej kategorii 1, 2,3 miejsce.

      g) Prace złożone na konkurs stają się własnością organizatora. Zwycięskie prace zostaną opatrzone życzeniami i podarowane osobistościom w Gminy Chmielno.

      6      Informacje dodatkowe :   

      a) zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1999 r.

       nr 133, poz. 883 z późn. zm.) uczestnik konkursu w momencie zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora.

      b) uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego imienia i nazwiska

       oraz upublicznienie wizerunku podczas relacji z przebiegu konkursu oraz  informowania także w mediach i Internecie o wynikach konkursu.

      c) klauzula informacyjna dla uczestników konkursu:

       

                  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

                        27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

      1.      administratorem danych osobowych uczestników jest Szkoła Podstawowa w Chmielnie

      2.      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: iod@chmielno.pl

      3.      dane osobowe uczestnika przetwarzane będą w celu udziału w konkursie gminnym „Zima w Poezji Dziecięcej” - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

      4.      odbiorcami danych osobowych uczestnika konkursu będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

      5.      dane osobowe uczestnika konkursu przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa

      6.      każdy uczestnik konkursu posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

      7.      uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

      8.      podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

       

       

      KARTA ZGŁOSZENIOWA

       I GMINNY  MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

       pt: „MOJA  POCZTÓWKA  BOŻONARODZENIOWA”

       

      Przedszkole kierujące uczestnika:

      a) nazwa :........................................................................................................

      b) adres:..........................................................................................................

      c) mail:.......................................................................tel: …...........................

      2 Dane uczestnika:

      IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA:..........................................................................................................

       

      WIEK ………………………………………………………………………………………………….......

      imię i nazwisko opiekuna / nauczyciela 

       

      …........................................................................................tel:...........................................

       

                 Oświadczenie:

      Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem

       I GMINNY  MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

       pt: „MOJA  POCZTÓWKA  BOŻONARODZENIOWA”

      i akceptuję jego treść.

      Zezwalam na wykorzystanie mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku mojego dziecka w celu informowania (także w mediach i Internecie) o wynikach konkursu.

      TAK

       

       

       

       Wyrażenie zgody jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.

      PODPIS RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO:

       

    • Konkurs "Lampion Adwentowy"
     • Konkurs "Lampion Adwentowy"

      13.11.2021

      Regulamin Szkolnego Konkursu na „Lampion Adwentowy”


      1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Kożyczkowie.
      2. Tematyką konkursu jest wykonanie najpiękniejszego lampionu adwentowego w formie przestrzennej.
      3. Celem konkursu jest:
      -  rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności;
      -  pobudzenie twórczej wyobraźni;
      -  rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi;
      - promowanie osiągnięć osób uzdolnionych plastycznie;
      - uwrażliwienie na duchowe aspekty życia;
      - dostrzeganie piękna otoczenia;

      W pracach mogą być zastosowane różnorodne materiały naturalne i sztuczne (papier, folia, drewno, metal, glina i itp.) Ważne, żeby lampion świecił sztucznym światłem (wyjątkowo można skorzystać z pomocy osoby dorosłej, nie stosujemy świeczek).
      4. Konkurs trwa od 10.11.2021 do 22.11.2021.
      5. W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas I-III.
      6. Prace należy składać u nauczyciela katechety i wychowawców do dnia 22.11.2021 r.
      7. Na konkurs można zgłaszać tylko własnoręcznie wykonane przez uczestników lampiony adwentowe. Wielkość lampionu dowolna.
      8. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 1 pracę wykonaną indywidualnie.
      9. Kryteria oceny:
      - zgodność prac z tematem;
      - jakość i estetyka wykonania;
      - indywidualne podejście do tematu;
      - pomysłowość, oryginalność pomysłu;
      - walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania, estetyka wykonania;
      - samodzielność wykonania;
      - umiejętne zastosowanie wybranej techniki.
      11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26.12.2021 r.

      Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na okolicznościowej wystawie.

    • Pomoc dla psiaka lub kociaka!
     • Pomoc dla psiaka lub kociaka!

      03.11.2021

      Uwaga! Organizujemy zbiórkę dla zwierząt przebywających w schronisku Ciapkowo w Gdyni oraz dla fundacji Dogtor, która przejęła pseudohodowlę w Łapalicach.

      Zbieramy:

      • karmę suchą i mokrą dla psów i kotów
      • koce
      • ręczniki
      • podkłady higieniczne

      Mile widziane również:

      • przysmaki dla psów i kotów
      • obroże i smycze / mogą być używane/
      • zabawki dla zwierzaków

      Zbiórka trwa do 30 listopada!!!

    • Konkurs SKO
     • Konkurs SKO

      03.11.2021

      Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie

      „Projekt Skarboneczki na nasze złotóweczki” 

      Zadanie konkursowe polega zaprojektowaniu skarbonki.

      Wykonane skarbonki przynosimy wychowawcom 

      do dnia 30 listopada 2021 roku.

      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 grudnia 2021r.

    • Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi
     • Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

      20.10.2021

      18 października obchodzony jest Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Co roku około 2 milionów ludzi pada ofiarą tego przestępstwa, z czego jedna trzecia to dzieci. Handel ludźmi to współczesna forma niewolnictwa i poważne przestępstwo naruszające podstawowe prawa człowieka.

      Jedną z najważniejszych kwestii związanych ze zwalczaniem handlu ludźmi jest budowanie szeroko rozumianej świadomości społecznej. Pomóc w tym ma Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi organizowany i obchodzony pod auspicjami Unii Europejskiej. Organy ścigania, Policja, Straż Graniczna, organizacje rządowe i pozarządowe, społeczne i instytucje użyteczności publicznej, takie jak: Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi, Fundacja „La Strada”, Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”, ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Stowarzyszenie „Po-MOC” czy Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji starają się uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się ustrzec, aby nie zostać jego ofiarą.

      Więcej informacji na temat przestępstwa handlu ludźmi oraz Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi można przeczytać na stronie http://www.handelludzmi.eu/.

    • Konkurs plastyczny dla przedszkolaków
     • Konkurs plastyczny dla przedszkolaków

      12.10.2021

       

      Regulamin konkursu plastycznego

      „JESIENNY LIŚĆ’’

       

      ORGANIZATOR:

      Szkoła Podstawowa w Kożyczkowie i Przedszkole w Garczu

       

      CELE KONKURSU:

      - pobudzenie i rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci

      - rozbudzanie wrażliwości plastycznej

      - rozwijanie kreatywności uczestników konkursu

      - popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

      - wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej

       

      WARUNKI UCZESTNICTWA:

      - Konkurs adresowany do grup przedszkolnych 3-4 latki i 5-6 latki.                                                                  - Konkurs trwa od  18.10.2021 r. do 12.11.2021 r.

      - Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną płaską - techniki mieszane. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol w formacie A4.

       

      Praca konkursowa ma zawierać - jesienny liść, barwę jesienną i kształt oryginalny liścia.

      Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

      1) grupy 3-4 latki

      2) grupy 5-6 latki

       

      Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone opisem zawierającym następujące

      dane: imię, nazwisko, grupa wiekowa.

       

      UWAGI DOTYCZĄCE WARUNKÓW KONKURSU:

      - Prace będą oceniane przez Komisję Jury powołaną przez Dyrektora Szkoły.

      - Kryterium oceny przez Jury: oryginalność, jakość i staranność wykonania, samodzielność dzieci.

    • ZBIÓRKA CHARYTATYWNA
     • ZBIÓRKA CHARYTATYWNA

      06.10.2021

      Do dnia 04.11.2021r.  w naszej szkole odbywać się będzie zbiórka,

      której celem jest wsparcie wspólnoty „CENACOLO” 

      Zbieramy  artykuły chemiczne np:

      - mydła

      - szampony    

      - pasty do zębów

      - płyn do mycia naczyń

      - ręczniki papierowe itd.

      Oraz pozostałości po wypalonych świeczkach.

      Bardzo zachęcamy wszystkich do udziału w zbiórce.

    • Konkurs SKO
     • Konkurs SKO

      06.10.2021

      Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie

       

      „Król i Królowa oszczędzania” 

       

      Zadanie konkursowe polega na systematycznym oszczędzaniu przez miesiąc październik.

      Wpłacamy systematycznie pieniążki na książeczkach SKO

      u wychowawców klas do dnia 29 października 2021 roku.

       

      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 listopada 2021r.