• Co to jest RODO?

    •  

      RODO

     Jest to powszechnie używany skrót „Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

     RODO stosujemy od 25.05.2018 r.

     Cele reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i zmiany systemu źródeł prawa:

     1. Harmonizacja przepisów w UE, wypracowanie mechanizmu spójności,

     2. Wprowadzenie równorzędnego ale podwyższonego stopnia ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich UE,

     3. Zachowanie swobody przepływu danych osobowych w ramach UE,

     4. Dostosowanie przepisów do rozwoju nowych technologii przetwarzania danych osobowych,

     5. Potrzeba zagwarantowania wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych zaliczanego do fundamentalnych praw i wolności.

     Zasady przetwarzania danych osobowych (Art. 5 RODO)

     • Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość;
     • Ograniczenie celu;
     • Minimalizacja danych;
     • Prawidłowość;
     • Ograniczenie przechowywania;
     • Integralność i poufność.

      

     Informacja uczniowie/ rodzice/ prawni opiekunowie

     Szanowni Rodzice !

     Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dane Państwa dzieci są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa. W związku z powyższym informujemy, że Szkoła Podstawowa w Kożyczkowie przetwarza dane osobowe uczniów ( w tym dane osobowe ich rodziców lub opiekunów ) zarówno w związku z realizacją przepisów prawa,  tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, jak i na podstawie zgód przetwarzania danych osobowych, do celów związanych z rekrutacją dzieci, dopełnieniem wszelkich formalności dot. obowiązku szkolnego, oraz promocją szkoły.

     Informacja – monitoring wizyjny

     Informujemy, że Szkoła Podstawowa w Kożyczkowie przetwarza wizerunki uczniów ( w tym ich rodziców i opiekunów prawnych ) do celów funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego realizowanego na podstawie przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz ich rodzicom oraz związanych z promocją szkoły – na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych.  Za przetwarzanie wizerunków w powyższych zakresach odpowiedzialność ponosi szkoła. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem, Szkoła Podstawowa w Kożyczkowie nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych, w tym również wizerunków uczniów lub innych rodziców ( np. wykonywanie zdjęć, filmów na szkolnych uroczystościach, a następnie zamieszczanie ich w Internecie.

     Obowiązki pracowników:

     1. Wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej w Kożyczkowie zobligowani są do ochrony danych osobowych zgodnie z RODO, obowiązującymi przepisami krajowymi o ochronie danych osobowych oraz ustalonym wcześniej  Regulaminem.

     2. Pracownicy odpowiadają za przetwarzanie danych osobowych na zajmowanym stanowisku pracy w zakresie pełnionych obowiązków służbowych.

     3. Pracownicy odpowiadają za dostęp do pomieszczeń, w których znajdują się ich stanowiska pracy w czasie pracy szkoły.