• Zarządzenie Nr 6/2018/2019

   • Zarządzenie Nr 6/2018/2019 z dnia 24.05.2019r.

    Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kożyczkowie

    w sprawie: Procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych

    w Szkole Podstawowej w Kożyczkowie

     

    § 1

     

    Zarządzam wprowadzenie na terenie szkoły określonych procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych w Szkole Podstawowej w Kożyczkowie stanowiących załącznik do zarządzenia.

    § 2

    W przypadku wystąpienia na terenie szkoły zagrożenia i sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością zaleca się zastosowanie właściwych do okoliczności procedur, stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.

    § 3

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 maja 2019r.

     

     Podstawy prawne stosowanych procedur:

    • Ustawa z dnia 7 .09. 1991r. o systemie oświaty wraz z aktami wykonawczymi
    • Ustawa z dnia 10 .10. 2016r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
    • Ustawa z dnia 24.08. 2015r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
    • Ustawa z dnia 23 .02. 2016r. o przeciwdziałaniu narkomanii
    • Ustawa z dnia 12 .04. 2016r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw działaniu alkoholizmowi
    • Kodeks rodzinny i nieletnich
    • Kodeks karny i kodeks wykroczeń

     

    Procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych

    w Szkole Podstawowej w Kożyczkowie

    Zasady ogólne i system reagowania:

    1. Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia, powinno być prowadzone w możliwie najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia. Ważne jest wykazanie troski o ucznia (dotyczy to zarówno ofiary jak i sprawcy),
    2. Należy reagować na każdą sytuację, w której występuje agresja i przemoc – brak reakcji komunikuje uczniom, że mają prawo się tak zachowywać. Nie należy potępiać ucznia, ale wskazać na złe zachowania, jasno wyrażać brak zgody na stosowanie agresji i przemocy.
    3. Doraźne sytuacje wymagają szybkiej i zdecydowanej interwencji.
    4. Każdą sytuację należy wnikliwie rozpatrywać.
    5. Konieczne jest współdziałanie z innymi nauczycielami i pracownikami szkoły oraz udzielanie sobie nawzajem wsparcia.
    6. Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacji i podjętych przez szkołę działaniach ich dotyczących.
    7. Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły za respektowania praw ucznia jest Dyrektor Szkoły. Osobą odpowiedzialną za monitorowanie respektowania praw ucznia jest   Szkolny Rzecznik Praw Ucznia-pedagog.
    8. Uczniowie wykraczający poza normy i zasady zachowania akceptowane w szkole ponoszą sankcje przewidziane w Statucie szkoły.

     Rażące zachowania ucznia w szkole:

    • znieważanie innych uczniów, ich rodziców, nauczyciela lub innych pracowników szkoły,
    • uniemożliwianie prowadzenia zajęć,
    • fałszowanie dokumentów (usprawiedliwień, ocen, itp.),
    • celowe niszczenie lub kradzież mienia szkolnego lub prywatnego,
    • wagarowanie,
    • chuligaństwo – wszczynanie bójek, awantur, używanie wulgarnego słownictwa, wyłudzanie pieniędzy lub innych rzeczy,
    • psychiczne i fizyczne znęcanie się nad innymi, agresja,
    • posiadanie, handel i używanie środków odurzających i narkotyków,
    • palenie papierosów, spożywanie napojów alkoholowych,
    • stosowanie cyberprzemocy.

     Rodzaje kar i formy dokumentowania interwencji:

    • upomnienie lub nagana ustna udzielona przez nauczyciela, wychowawcę, pedagoga,
    • upomnienie lub nagana pisemna udzielona przez nauczyciela, wychowawcę, pedagoga– zeszyt uwag,
    • rozmowa dyscyplinująca z nauczycielem przedmiotu i wychowawcą zapis w dzienniku lekcyjnym
    • rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą i pedagogiem szkolnym zapis w dzienniku pedagoga, indywidualne karty obserwacji ucznia,
    • upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora notatka służbowa,
    • rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą, pedagogiem szkolnym lub dyrektorem w obecności rodziców notatka służbowa,
    • wykluczenie z uczestnictwa w wycieczkach wyjazdowych, imprezach klasowych, szkolnych w porozumieniu z rodzicami notatka służbowa
    • drobne prace porządkowe na rzecz szkoły, ustalone w porozumieniu z rodzicami ucznia notatka służbowa
    • zwrot kosztów za zniszczone mienie szkolne ustalony w porozumieniu z rodzicami notatka służbowa

    Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach trudnych:

    I.       1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

    1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.
    2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
    3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział w programie terapeutycznym.
    4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji policję lub sąd rodzinny.
    5. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach tych instytucji. 
    6. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 par. 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły, jako przedstawiciel instytucji, zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym policję lub prokuratora.

     

     1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków, powinien podjąć następujące kroki:
    1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach dyrektora oraz wychowawcę klasy.
    2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
    3. Szkoła zawiadamia o tym fakcie rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia z placówki. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, dyrektor lub inny nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem wzywa pogotowie i policję. O pozostaniu ucznia w szkole, przewiezieniu go do placówki służby zdrowia albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszy policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia.
    4. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.
    5. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 43 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.

     

     1. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:
    1. Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.
    2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję.
    3. Po przyjeździe policji szkoła niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję
     i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
    4. W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję – tel. 997 lub 112.

     

     1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 
    1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani plecaka ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
    2. Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji.
    3. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa oraz dyrektora szkoły, który wzywa policję.
    4. W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego poprzez ucznia, który nie ukończył 17 lat, należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia, prokuratora lub policję (art. 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 304 kodeksu postępowania karnego).

     

     1. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:
    1. Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
    2. Ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
    3. Przekazuje sprawcę (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę.
    4. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa i przekazuje je policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go).
    5. Powiadamia rodziców ucznia- sprawcy.
    6. Szkoła niezwłocznie powiadamia policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana.

     

     1. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:
    1. Udziela pierwszej pomocy przedmedycznej lub zapewnia jej udzielenie poprzez wezwanie pogotowia, w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń;
    2. Niezwłoczne powiadamia dyrektora szkoły i rodziców ucznia;
    3. Niezwłocznie wzywa policję, w przypadku kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

     

     1. Procedura postępowania w przypadku powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia:
    1. Wychowawca telefonicznie powiadamia rodziców/opiekunów prawnych ucznia o nieobecności w celu ustalenia jej przyczyny. Odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.
    2. Wychowawca w przypadku powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia, powiadamia o tym pedagoga/psychologa szkolnego.
    3. Jeżeli, mimo podejmowanych działań, nie ma kontaktu z rodzicami ucznia, szkoła wysyła pisemne zawiadomienie do rodziców/opiekunów prawnych ucznia, informując ich o nierealizowaniu obowiązku szkolnego przez dziecko i wyznacza im termin wizyty w szkole.
    4. Dyrektor szkoły w obecności pedagoga i wychowawcy, rozmawia z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia. Omawia możliwe konsekwencje jeśli uczeń nie będzie realizował obowiązku szkolnego.
    5. Jeżeli, mimo podjętych działań, uczeń nadal wagaruje, dyrektor powiadamia pisemnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, prosząc o wgląd w sytuację rodzinną.
    6. Gdy sytuacja nadal się nie zmienia – dyrektor kieruje sprawę do Sądu Rodzinnego. 

     

     1. W przypadku, gdy nauczyciel ( inny pracownik szkoły) zauważy, że uczeń pali papierosy:
    1. Informuje o tym wychowawcę klasy lub pedagoga.
    2. Pedagog przeprowadza rozmowę profilaktyczno - ostrzegawczą z uczniem, zobowiązując go do przestrzegania przyjętych przez szkołę zasad zachowania się.
    3. Wychowawca (w porozumieniu z pedagogiem) wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia i przekazuje informację o palenia papierosów przez dziecko. Przebieg rozmowy i ustalenia zostają odnotowane w notatce służbowej podpisanej przez obie strony spotkania.
    4. W przypadku ponownego palenia papierosów decyzją dyrektora szkoły, uczeń może być zawieszony w prawach ucznia (np. zakaz udziału w dyskotece).
    5. Jeżeli sytuacja się powtarza, wychowawca lub pedagog, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, powiadamia o tym dzielnicowego.

     

     1. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego:
    1. Nauczyciel, który uzyska informację o dewastacji lub stwierdzi dewastację mienia przez ucznia, ustala okoliczności zdarzenia oraz dokonuje oglądu sytuacji w miejscu zaistnienia szkody.
    2. Informuje o fakcie dyrektora szkoły.
    3. Podejmuje próbę ustalenia sprawcy, a w uzasadnionych przypadkach dyrektor powiadamia policję.
    4. W przypadku nie budzącym wątpliwości co do ustalenia sprawcy szkody, wychowawca lub dyrektor wzywa do szkoły jego rodziców.
    5. Za wszelkie poniesione straty przez szkołę koszty ponosi rodzic (prawny opiekun).

     

     1. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku, gdy na teren szkoły wejdzie obca osoba (każdy, kto nie jest aktualnie uczniem lub pracownikiem szkoły jest osobą obcą):
    1. Każdy pracownik szkoły ma prawo żądać informacji o celu pobytu.
    2. W przypadku, gdy osoba obca kieruje się do nauczyciela przedmiotowego, należy skierować ją w pobliże pokoju nauczycielskiego, wskazać miejsce gdzie może poczekać i poinformować o godzinie rozpoczęcia najbliższej przerwy śródlekcyjnej.
    3. W innych wypadkach należy kierować do sekretariatu lub dyrektora szkoły.
    4. W przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie lub stwarza zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy podjąć próbę wyprowadzenia jej z terenu szkoły. Przy odmowie wyjścia, należy wezwać pomoc i zawiadomić dyrekcję. W razie konieczności należy wezwać policję.

     

     1. Procedura korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

    Tę procedurę reguluje odrębny regulamin, będący dokumentem szkoły. 

     

     1. Procedura postępowania nauczycieli na wypadek niewłaściwego zachowania się uczniów wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły:
    1. W przypadku niewłaściwego zachowania ucznia wobec nauczyciela lub innego pracownika szkoły, pokrzywdzony zgłasza ten fakt wychowawcy klasy, pedagogowi szkolnemu lub dyrekcji szkoły.
    2. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i powiadamia ich o sytuacji.
    3. Dyrektor w obecności wychowawcy, pedagoga i rodziców zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, zadośćuczynienia i przeproszenia nauczyciela lub innego pracownika szkoły, rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.
    4. Z przeprowadzonej rozmowy wychowawca sporządza notatkę, którą podpisują wszyscy uczestnicy spotkania.
    5. W przypadku niestawienia się rodziców/prawnych opiekunów do szkoły na pisemne wezwanie dyrektora, dyrektor zawiadamia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, celem podjęcia działań zmierzających do zdiagnozowania przyczyn niemożliwości rozwiązania problemu.
    6. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkanie  z pedagogiem, itp.) a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia policję lub sąd rodzinny.
    7. W poważnych przypadkach obowiązują procedury postępowania obowiązujące w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa ściganego na wniosek poszkodowanego nauczyciela lub innego pracownika szkoły. 

    Zniewaga – art.216 kk to zachowanie wyrażające pogardę dla innej osoby wyrażoną w postaci epitetu słownego, pismem, wizerunkiem obelżywym, gestem, działaniem bądź zaniechaniem – ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego,

    Naruszenie nietykalności cielesnej – art.217 kk – uderzenie, kopnięcie, popchnięcie, oplucie, przewrócenie, rzucenie jakimś przedmiotem, oblanie wodą -  ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego,

    Zniesławienie- art.212 kk to poniżenie w opinii publicznej lub narażenie na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska np. niekompetencja, utrata zdolności do wykonywania zawodu, alkoholizm, uzależnienie od środków psychoaktywnych, cechy charakteru, umysłu, zdolności lub ich brak, stan fizyczny itp. – ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego,

    Zmuszanie do określonego zachowania – art. 191 kk to użycie wobec osoby przemocy fizycznej (przytrzymanie, wypchnięcie z pomieszczenia, nie wpuszczenie do pomieszczenia) albo groźby bezprawnej w celu zmuszenia osoby do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia- niezgodnego z wola tej osoby –ściganie następuje urzędu,

    Groźba karalna – art. 190 kk – to grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę, lub na szkodę osób jej najbliższych. Groźba może być kierowana przeciwko osobie- pobicie, zabicie, okaleczenie, fałszywe oskarżenie itp. lub przeciwko mieniu osoby – zniszczenie samochodu, spalenie domu, wybicie szyb w mieszkaniu – ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

     1. Procedura postępowania nauczyciela z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze:
    1. Po zwróceniu uwagi uczniowi i braku reakcji z jego strony, w szczególności braku poprawy zachowania nauczyciel lub pracownik szkoły powiadamiają o fakcie wychowawcę ucznia.
    2. Wychowawca, we współpracy, z pedagogiem przeprowadza diagnozę problemów  wychowawczych ucznia oraz przeprowadza rozmowę wychowawczą z uczniem.
    3. Jeśli sytuacja się powtarza wychowawca kontaktuje się z rodzicem i w porozumieniu z nimi ustala konsekwencje dla dziecka, zobowiązując ich tym samym do większego nadzoru rodzicielskiego w domu.
    4. W przypadku niestawienia się rodzica na spotkanie z wychowawcą, pedagog na polecenie dyrektora ponawia wezwanie rodzica listem poleconym. Jeśli rodzic nie stawia się na wezwanie sprawa zostaje zgłoszona do odpowiednich instytucji (GOPS, Kurator Rodzinny dziecka, Policja, Sąd Rodzinny) z tytułu zaniedbania opieki nad dzieckiem. 

     

     1. Procedury postępowania w sytuacjach zachowania agresywnego ze strony uczniów:
    1. W przypadku agresywnego zachowania ucznia nauczyciel lub pracownik szkoły próbuje uspokoić dziecko i opanować sytuację. Jeśli to nie pomaga – prosi o pomoc wychowawcę, pedagoga lub innego nauczyciela czy pracownika.
    2. Zapewnia bezpieczeństwo innym uczniom.
    3. Powiadamia każdorazowo wychowawcę ucznia.
    4. Wychowawca klasy :
    1. przeprowadza rozmowę z uczniem, uświadamiając mu nieodpowiednie zachowanie;
    2. informuje rodziców ucznia o jego agresywnym zachowaniu, zobowiązując ich do podjęcia odpowiednich kroków wychowawczych w domu oraz odnotowuje fakt przeprowadzonej rozmowy w dzienniku zajęć.
    3. wraz z pedagogiem szkolnym analizują przyczyny zaburzonego zachowania ucznia, pomagając rodzicom w doborze metod wychowawczych.
    1. W przypadku utrzymywania się nieprawidłowych relacji ucznia z rówieśnikami (pobicia, zaczepianie itp.), wychowawca, pedagog szkolny, w porozumieniu z rodzicami dziecka kieruje ucznia na badania psychologiczne, w celu otrzymania dalszych wskazówek dot. prowadzenia ucznia.
    2. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów oraz gdy wszystkie możliwe środki zaradcze zostały już przez szkołę wykorzystane, pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą ucznia kieruje wniosek do GOPS lub Sądu Rejonowego, prosząc o wgląd w sytuację rodzinną.

     

     1. Procedura postępowania wobec ucznia z zaburzeniami psychicznymi, który zachowuje się agresywnie w stosunku do innych lub siebie:
    1. Nauczyciel zostawia klasę pod opieką innego nauczyciela i prowadzi ucznia lub uczniów do pielęgniarki szkolnej.
    2. Nauczyciel informuje o zaistniałym fakcie lub zdarzeniach wychowawcę klasy i pedagoga/psychologa szkolnego, a następnie niezwłocznie wraca na zajęcia.
    3. Wychowawca lub pedagog/psycholog informuje o zdarzeniu dyrektora/wicedyrektora szkoły.
    4. Jeżeli stan ucznia/uczniów wskazuje na zagrożenie zdrowia lub życia, dyrektor/wicedyrektor lub pedagog powiadamia rodziców oraz wzywa lekarza.
    5. Wychowawca klasy i pedagog przeprowadzają rozmowy z poszkodowanym uczniem, o ile taki był, oraz ewentualnymi świadkami.
    6. Jeśli rodzice/opiekunowie prawni współpracują ze szkołą, ustala się działania wobec chorego ucznia (takie jak np. wizyta u lekarza, rozmowy z wychowawcą 
     i pedagogiem, terapia psychologiczna, monitoring zachowania prowadzony przez wychowawcę i zespół klasowy), wobec poszkodowanego (rozmowy z wychowawcą i pedagogiem, terapia psychologiczna, zadośćuczynienie) i świadków (rozmowy wychowawcze).
    7. Jeśli rodzice/opiekunowie prawni chorego ucznia nie współpracują ze szkołą lub podjęte działania są nieskuteczne, chory jest nieletni, a akty agresji są częste, to dyrektor zawiadamia Sąd Rodzinny.

     

     1. Procedura postępowania w przypadku cyberprzemocy i stalkingu:
    1. Stworzenie warunków do bezpiecznego zgłoszenia zdarzenia karalnego jakim jest cyberprzemoc lub stalking (zapewnienie anonimowości osobie zgłaszającej, szczególnie dziecku).
    2. O zdarzeniu informowany jest wychowawca klasy, w której zaistniała sytuacja cyberprzemocy/stalkingu.
    3. Wychowawca przekazuje informację o zdarzeniu rodzicom i pedagogowi szkolnemu.
    4. Wychowawca wraz z pedagogiem ustalają okoliczności zdarzenia oraz świadków.
    5. W uzasadnionych przypadkach w procedurę włącza się nauczyciela informatyki, który pomaga zabezpieczyć dowody i/lub ustalić tożsamość sprawcy czynu.
    6. Wszystkie dowody zastosowanej cyberprzemocy/stalkingu zbiera wychowawca wraz z pedagogiem.
    7. Wychowawca/pedagog podejmuje działania na rzecz natychmiastowego przerwania aktu cyberprzemocy/stalkingu (np. zawiadomienie administratora serwisu w celu usunięcia materiału, żądanie natychmiastowego usunięcia wszystkich filmów ośmieszających z telefonu sprawcy itp.).
    8. O zaistniałej sytuacji pedagog szkolny lub wychowawca informują dyrektora szkoły.
    9. W przypadkach uzasadnionych dyrektor/pedagog przekazuje informacje o przestępstwie Policji.
    10. W przypadku prowadzenia przez Policję na terenie szkoły czynności służbowych zgodnych z prawem, dyrektor ma obowiązek umożliwić ich wykonywanie.
    11. Dyrektor udostępnia pomieszczenia, w których policja może przeprowadzić rozmowę z uczniem, dokonać przeszukania przedmiotów należących do ucznia, z zachowaniem poufności i dobra dziecka. Czynności te wykonywane są w obecności dyrektora, pedagoga lub innego wyznaczonego nauczyciela.
    12. Dyrektor szkoły informuje rodziców i w razie konieczności prosi o przybycie na miejsce.
    13. Gdy sprawcą jest uczeń szkoły, pedagog prowadzi rozmowę pozwalającą ustalić przyczyny dokonania cyberprzemocy/stalkingu. W uzasadnionych wypadkach należy udzielić sprawcy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, celem uniknięcia na przyszłość podobnych zachowań.
    14. Kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi sprawcy celem omówienia zachowania dziecka, zapoznania z materiałem dowodowym oraz decyzją w sprawie dalszego postępowania i podjętych środkach dyscyplinarnych wobec ich dziecka.
    15. Wobec sprawcy wyciąga się konsekwencje zgodne ze Statutem Szkoły.
    16. Jeśli sprawca jest nieznany, należy – o ile to możliwe - dokonać natychmiastowego przerwania aktu cyberprzemocy/stalkingu np. powiadamiając Policję.
    17. Wobec ofiary cyberprzemocy/stalkingu wychowawca podejmuje działania ochronne i wspierające. Zapewnia ucznia, że dobrze zrobił zgłaszając zdarzenie. Radzi, jak powinien postąpić, aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa i nie dopuścić do eskalacji prześladowania.
    18. Sytuacja dziecka, które padło ofiarą przemocy, musi być monitorowana, aby nie dopuścić do dalszych działań przemocowych lub odwetowych ze strony sprawcy. Podobnie należy postąpić w przypadku, gdy o zdarzeniu poinformowali świadkowie, a nie ofiara cyberprzemocy/stalkingu.
    19. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka - ofiary winni być natychmiast poinformowani o sposobie rozwiązania sytuacji związanej  z cyberprzemocą/stalkingiem.
    20. Z zaistniałego zdarzenia należy sporządzać przez cały czas wyjaśniania sprawy, notatki służbowe, w których zawarte będą daty i miejsca rozmów, personalia osób biorących udział w wyjaśnianiu spraw, opisy przebiegu wydarzeń oraz podpisy świadków zdarzenia i wyjaśniania sprawy.  

    Do zjawisk związanych z cyberprzemocą i stalkingiem zalicza się:

    • Robienie zdjęć innym osobom telefonem komórkowym bez zgody rodziców/opiekunów prawnych,
    • Wstawianie zdjęć w mediach osób zarejestrowanych na fotografii bez ich zgody, a szczególnie przy ich wyraźnym sprzeciwie,
    • Włamania na pocztę elektroniczną, strony internetowe, kradzież treści zamieszczonych na prywatnych stronach internetowych,
    • Stalking (nękanie przy pomocy Internetu, telefonów komórkowych),
    • Groźby i znieważania wysyłane za pomocą Internetu lub telefonów komórkowych,
    • Umieszczanie wulgarnych treści w Internecie, publikacja ich w miejscach masowego dostępu dzieci i młodzieży,
    • Bezprawne wykorzystywanie informacji,
    • Uwodzenie i treści pornograficzne w Internecie.
     1. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia,  że uczeń jest ofiarą przemocy w rodzinie:
    1. Nauczyciel przyjmuje informację, zapewniając dyskrecję zgłaszającemu poprzez wysłuchanie go bez świadków. Zapisuje datę i godzinę zgłoszenia.
    2. Nauczyciel informuje o zaistniałym fakcie lub zdarzeniach wychowawcę klasy.
    3. Wychowawca informuje pedagoga lub dyrektora/wicedyrektora szkoły, o ile nie zrobił tego nauczyciel.
    4. Jeżeli stan ucznia wskazuje na zagrożenie jego zdrowia i życia, dyrektor lub pedagog wzywa lekarza i policję.
    5. Dyrektor lub pedagog, dbając o dyskrecję, przeprowadzają rozmowę z poszkodowanym, o ile jest to możliwe (gdzie i kiedy doszło do zdarzenia lub zdarzeń, jaka była ich częstotliwość).
    6. Pedagog zawiadamia i wzywa do szkoły rodzica (prawnego opiekuna lub osobę z najbliższej rodziny) pokrzywdzonego, którego sprawa nie dotyczy.
    7. Dyrektor podejmuje decyzję o wdrożeniu procedury „Niebieska Karta” i wyznacza pracownika, który ją przeprowadza.
    8. Dyrektor niezwłocznie po wdrożeniu procedury zawiadamia przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego i przekazuje mu sporządzoną dokumentację pokrzywdzonego.
    9. W przypadku osoby nieletniej dyrektor zawiadamia sąd rodzinny 
     i nieletnich.        

                                                                    

     1. Procedura kontaktu z mediami w sytuacji kryzysowej:
    1. Nauczyciel nieupoważniony przez dyrektora nie udziela informacji.
    2. Osoba, do której zwracają się przedstawiciele mediów zawiadamia niezwłocznie dyrektora.
    3. Osoba ta kieruje przedstawiciela mediów do dyrektora szkoły.
    4. Dyrektor udziela niezbędnych informacji.
    5. W szczególnych przypadkach dyrektor udziela pełnomocnictwa wybranym osobom do udzielania informacji mediom.

     

     

     

     

    Uwagi końcowe:

    Metody współpracy z policją

     

    W ramach długofalowej pracy szkoła i policja utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń.

    Koordynatorami współpracy powinni być: pedagog szkolny oraz specjalista  ds. nieletnich właściwej jednostki policji.

    Do współpracy ze szkołą zobowiązany jest także dzielnicowy, w rejonie którego znajduje się szkoła. Pracownicy szkoły wyznaczeni do współpracy z policją, specjaliści ds. nieletnich oraz dzielnicowi powinni wspólnie ustalić wzajemne zasady kontaktu, by móc na bieżąco wymieniać informacje i rozwiązywać problemy z bezpieczeństwem i dobrem uczniów.

    W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się:

    1. spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi specjalistami, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizację dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym;
    2. spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. oraz sposobów unikania zagrożeń;
    3. informowanie policji o zdarzeniach mających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży;
    4. udzielenie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły;
    5. wspólny – szkoły i policji – udział w lokalnych programach profilaktyki związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich.

     

    O obowiązujących procedurach wychowawcy informują rodziców na spotkaniach z rodzicami oraz uczniów podczas godzin wychowawczych i odnotowują ten fakt w dzienniku szkolnym. Poniższe procedury są dostępne w pokoju nauczycielskim szkoły, oraz publikowane są w serwisie internetowym szkoły.

     

     

     

     

     

     

     

     

    ........................................                                                                              …………………….

        pieczątka szkoły                                                                                        Miejscowość, data

     

    NOTATKA SŁUŻBOWA

     

    Nauczyciel, funkcja ......................................................................................................................

    Data zdarzenia: .............................................................................................................................

    Osoby uczestniczące w zdarzeniu: ...............................................................................................

    ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    Krótki opis sytuacji (zdarzenia): ..................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    Wnioski, ustalenia: .......................................................................................................................

    .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    Działania, kroki podjęte przez nauczyciela: ................................................................................

    ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    ........................................................................

                                                        data i podpis sporządzającego notatkę

     

     

    ........................................                                                                              …………………….

        pieczątka szkoły                                                                                        Miejscowość, data

     

    NOTATKA SŁUŻBOWA

    ze spotkania z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia

    1. Data sporządzenia notatki….......................godzina........................

    2. Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna .........................................................................

    3. Imię i nazwisko ucznia……………......................................klasa................

    4. Imię i nazwisko wychowawcy klasy:.............................................................

    5. Przedmiot sprawy: ..................................................................................................................

    5. Zwięzły opis treści sprawy:

    ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    6. Wstępne ustalenia:

    ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    7. Przyjmuję do wiadomości informacje o trudnościach szkolnych córki/syna

    .......................................................................................................................................................

     

     

    .................................                                                                          ................................

      /podpisy obecnych/                                                                          /podpis rodzica/