• EduPage and the GDPR

   Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
    

   Polityka prywatności

   Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

                                                                    

                                                         Deklaracja dostępności

   Publiczna Szkoła Podstawowa w Kożyczkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://spkozyczkowo.edupage.org/

    

   Data publikacji strony internetowej: 2011.09.01

   Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2021.03.30

    

   Status pod względem zgodności z ustawą

    

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń  wymienionych poniżej.

   Niezgodności:
   Nie wszystkie pliki PDF, DOC itp. są dostępne cyfrowo (skany, dokumenty WORD - bez właściwie zaznaczonej logicznej struktury).
   Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego (mają charakter promocji osiągnięć uczniów naszej placówki). Niektóre grafiki tekstowe zostały użyte jedynie jako dekoracje, nie niosące znaczenia.
   Nie jest stosowany znacznik lang (z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie).

   Wyłączenia:
   Niektóre pliki na stronie są niedostępne m.in. dlatego, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, pochodzą z różnych źródeł, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, przygotowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.

   Podjęto starania, by treści zamieszczone na stronie internetowej szkoły były dostosowane do wymagań w zakresie dostępności cyfrowej i aktualnie trwają prace nad usuwaniem wszelkich barier z tym związanych.

    

   Data sporządzenia deklaracji i metoda dostępności cyfrowej

    

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

    

    Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2021 r.

    

   Skróty klawiaturowe

   - Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest pani Aldona Drywa, adres poczty elektronicznej spkozyczkowo@wp.pl 

   Kontaktować się można również dzwoniąc pod numer 58 684 23 83

   Tą samą drogą można składać wnioski  o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    

   Informacje na temat procedury

    

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Na zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,  niezwłocznie poinformujemy  o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa.  Przy czym informujemy, że termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

   Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić  zgłoszonej dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób.  Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

    

   Dostępność architektoniczna

   Szkoła Podstawowa w Kożyczkowie, Kożyczkowo 80 , 83-333 Kożyczkowo

   Adres e-mail: spkozyczkowo@wp.pl, Tel. 58 684 23 83

   1. Do budynku prowadzą 3 wejścia. W nowej części budynku  wejście od strony parkingu jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku. Do wejścia głównego frontowego prowadzą schody. Istnieje wejście odrębne dla uczniów od strony placu zabaw, do którego   prowadzą schody.

        2. Budynek w jednej (nowej) części posiada korytarz przystosowany do poruszania się osób na wózku.

       3. W jednej części budynku znajdują się platformy  schodowe, dzięki którym można dostać się do drugiej części budynku, w którym znajduje się sekretariat i gabinet dyrektora szkoły.

         4.W nowej części budynku znajdują się łazienki przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

         5. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

         6. W budynku na każdym poziomie (piwnica; parter; 1 piętro) znajduje się korytarz, brak wind.

        7.Szkoła posiada parking wewnętrzny dostępny w godzinach pracy szkoły, na którym znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

         8. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

      9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niesłyszących.

    

   Dostępność  architektoniczna

   Oddział Przedszkolny w Garczu, Garcz ul. Kartuska 25,  83-333 Chmielno

   Adres e-mail: spkozyczkowo@wp.pl , Tel. 58 684 23 83

    

         1. Do budynku prowadzą 2 wejścia, jedno z wejść ma podjazd dla osób  poruszających się na wózku.

         2. Budynek nie posiada wind i  pętli indukcyjnych.

      3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niesłyszących

         4. Budynek  posiada  parking.

         5. W budynku znajdują się schody i korytarz brak wind.

         6.  Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

    

   Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

   Szkoła  i przedszkole nie posiadają tłumacza migowego.

    
    
  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać