• Konkurs plastyczny - Zajączek wielkanocny
     • Konkurs plastyczny - Zajączek wielkanocny

      17.03.2021

       

       

      KONKURS PLASTYCZNY

      DLA PRZEDSZKOLAKÓW

      ORAZ UCZNIÓW KLAS 0-VIII

      ZAJĄCZEK WIELKANOCNY

      Prace konkursowe mają przedstawiać Zajączka Wielkanocnego przedstawionego w formie przestrzennej lub malarskiej.

      Format prac i technika: dowolna np. prace przestrzenne malarskie, wyklejanki lub techniki mieszane.

      Do każdej pracy należy dołączyć starannie przymocowaną metryczkę z następującymi informacjami: klasa, imię i nazwisko uczestnika konkursu.
       

      Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach:        

      • I kategoria klasy O-III                                                                                                      
      •  II kategoria klasy IV-VIII

       

      Kryteria oceny prac:

      • samodzielność wykonania,
      •  pomysłowość, kreatywność
      •  wykorzystany materiał,
      • zgodność pracy z tematem,
      • ogólne wrażenia artystyczne.

      Prace konkursowe należy

      dostarczyć do szkoły  do 26.03.2021                                                                      

       

    • Konkurs SKO
     • Konkurs SKO

      10.03.2021

      Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie

      „Wiosna z elementami SKO”.  

      Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy dowolną formą.

      Prace  należy dostarczyć wychowawcom do 26 marca 2021 roku.

      Najciekawsze pracy umieścimy na naszym blogu.

     • Konkurs z języka angielskiego!

      05.03.2021

      Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie językowym „My European lap book”. Zadaniem uczestnika jest opracowanie i wykonanie książki tematycznej w formie lapbooka na temat Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Niemiec, Turcji, Hiszpanii, Finlandii, Estonii lub Chorwacji. Informacje muszą być zawarte w języku angielskim (klasy 4-6).

      Klasy młodsze wykonują lapbooka w wersji obrazkowej. Format pracy- A4.

      Termin składania prac to 12.04.2021 (w SP w Kożyczkowie)

      Poniżej załączamy więcej informacji na temat tego, czym jest lapbook.

      https://fraubuda.wordpress.com/2016/02/24/lapbook/

       

     • Konkurs „Piękno Kaszub w piosence ludowej”

      22.02.2021

       

       

      REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU

       „Piękno Kaszub w piosence ludowej”

       

      § 1

      Organizator konkursu

      1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Franciszka Tredera w Borzestowie.
      2. Konkurs realizowany jest w ramach obchodów „Dnia Jedności Kaszubów”.

      § 2

      Cel konkursu

      Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno kultury i krajobrazu  kaszubskiego. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności dostrzegania walorów swej “Małej Ojczyzny”, obserwacji, dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie własnej świadomości. Pośrednim celem jest również krzewienie postawy dziedziczenia tradycji ludowej.

      § 3

      Przedmiot konkursu

      Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej formie i formacje, nie mniejszym jednak niż format A4  przedstawiającej wybranej przez siebie dowolnej  piosenki lub przyśpiewki ludowej.

       - namalowanej na kartce nie mniejszej niż  format A4

      - techniką  dowolną ( farby, pastele, ołówek, kolaż, grafika komputerowa)

      § 4

      Uczestnicy konkursu

      1. Konkurs jest skierowany do uczniów uczęszczających na zajęcia języka kaszubskiego z klas I – VIII szkół podstawowych  gminy Chmielno.
      2. Uczestnicy konkursu podzieleni są na trzy grupy: uczniowie z klas I – III , IV – VI oraz VII- VIII .

      § 5

      Zasady udziału w konkursie

      1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
      2. Praca powinna posiadać 1 autora.
      3. Praca musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu.
      4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 2 prace.
      5. Na odwrocie pracy powinna znajdować się karteczka z imieniem i nazwiskiem autora oraz szkoła i klasa do której uczęszcza wraz  z informacją o tytule wybranej przez siebie piosenki do , której została stworzona praca .  
      6. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
      7. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie.
      8. Kartę zgłoszenia i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można uzyskać bezpośrednio kontaktując się z p. Anetą Witos bądź p. Katarzyną Kanczkowską- nauczycielami szkoły Podstawowej im. Franciszka Tredera w Borzestowie.
      9. Prace należy nadsyłać do placówki szkoły: Szkoła Podstawowa im. Franciszka Tredera w Borzestowie, Borzestowo 182, 83-334.
      10. Po zakończonym konkursie organizator nie odsyła prac- możliwość odbioru osobistego.

      § 6

      1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
      2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury. Jury przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach całego konkursu.
      3. Oceniając konkursowe prace, Jury weźmie pod uwagę rzetelność i staranność wykonania, walory techniczne oraz artystyczne.

       

      § 7

      Terminarz

      1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 22.02.2021roku.
      2. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 15.03.2021 r.  w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Franciszka Tredera w Borzestowie.
      3. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
      4. Rozstrzygnięcie konkursu  oraz rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi w dniu
       19 . 03.2021 roku w  „Dnia Jedności Kaszubów” (z uwzględnieniem reżimu sanitarnego).
      5. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w holu Szkoły Podstawowej w Borzestowie

       

       

      § 8

      We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.

       


                                                                                                    opracowały:  Aneta Witos

       

                                                                                                             Katarzyna Kanczkowska

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Karta zgłoszenia :

      L.p.

      Imię i nazwisko ucznia

      Klasa

      Tytuł piosenki

      Szkoła

      Imię i nazwisko opiekuna

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • Uwaga! Konkurs!

      22.02.2021

      KONKURS Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO

      Zapraszamy uczniów z klas IV-VIII do świetnej zabawy przy piosence. W słowach teksu piosenki ukryła się masa błędów językowych. Wasze zadanie polega na wypisaniu ich, obok zapisaniu poprawnej formy:)

      Proszę o wypisanie ich na kartce, zrobienie zdjęcia i przesłanie do p. Katarzyny Szreder (katarzyna.szreder@szkolakozyczkwo.onmicrosoft.com) w prywatnym czacie na platformę MS Teams.

      Dla detektywów poprawności językowej, którzy znajdą najwięcej błędów czekają drobne upominki. Czekamy na Wasze prace do piątku do godziny 24.00:)

      https://youtu.be/2yzpcSqTFVY

     • Akcja "Tusz do paki"

      17.02.2021

      Kochani Uczniowie,

      Bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji ekologiczno - edukacyjnej ,,Tusz do paki”. W naszej szkole zostaną umieszczone pojemniki na zużyte tusze do drukarek atramentowych, do których dzieci mogą wrzucać puste tusze zużyte w domu lub pracy rodziców. Za każdorazowe przyniesienie i wrzucenie dostaną nagrodę naklejkę z podziękowaniem. Organizator w imieniu dzieci przekazuje do TOZ co kwartał dużą ilość karmy dla bezdomnych zwierząt. Zachęcamy do udziału w tej szczytnej akcji!

     • KONKURS LITERACKI - KLASY IV - VIII

      09.02.2021

      Regulamin konkursu literackiego na wiersz/rymowankę

      o tematyce budowania pozytywnych relacji w sieci,

      czyli na płaszczyźnie wirtualnej poprzez e-komunikację, e-czaty, e-naukę
      i e-rozrywkę itp.

       

      9 lutego 2021r. to ważna data w kalendarzu działań na rzecz edukacji
      w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. To właśnie wtedy
      w około 100 państwach na całym świecie będziemy obchodzić Dzień Bezpiecznego Internetu. Hasłem przewodnim nadchodzącego wydarzenia jest zachęta Działajmy razem!

      W związku z trwającą pandemią COVID-19 i prowadzonym w szkołach nauczaniem zdalnym z wykorzystaniem wszelkich środków technologii komputerowej, szczególną uwagę chcemy skupić na wykorzystaniu potencjału Internetu w promocji tematu bezpieczeństwa on-line, a także promocji korzystania z możliwości technologicznych dla wspierania edukacji dzieci
      i młodzieży oraz ich twórczego rozwoju.

       

      1. Organizator konkursu:

      Szkoła Podstawowa w Kożyczkowie

       

      1. Cele konkursu:
       1. szerzenie idei bezpiecznej pracy w Internecie oraz wyrabianie odpowiednich nawyków;
       2.  zachęcanie do wspólnej, edukacyjnej zabawy, jako mądrego sposobu spędzania czasu z komputerem;
       3. wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich;
       4. propagowanie aktywności pisarskiej wśród dzieci i młodzieży;
       5. zaproszenie do rozwijania wyobraźni i wrażliwości literackiejkształtowanie postawy odważnego dzielenia się własną twórczością;

       

      1. Adresaci konkursu:

      Uczniowie klas IV-VIII

       

      1. Warunki udziału w konkursie:
      1. Zadaniem uczestników jest ułożenie, napisanie wiersza/rymowanki związanej tematycznie z budowaniem pozytywnej relacji w Internecie (na chacie, podczas e-lekcji itp.);
      2. Wiersz powinien składać się z maksymalnie 10 wersów (maksymalnie 750 znaków);
      3. Praca (wiersz/rymowanka) może być wzbogacona ilustracją wykonaną przez uczestnika;
      4. Praca powinna być napisana ręcznie w formacie A4, z ewentualnym rysunkiem;
      5. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie (ułożone samodzielnie przez uczestnika), dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach
       i czasopismach, nienagradzane w innych konkursach;

       

      1. Zasady i sposób zgłaszania prac:
      1. Wykonać czytelne zdjęcie pracy i przesłać pocztą elektroniczną na adres kasiaszymlek@wp.pl w tytule wiadomości wpisując: Konkurs DBI swoje imię i nazwisko oraz klasę;
      2. Dostarczyć osobiście do Szkoły Podstawowej w Kożyczkowie opisaną na odwrocie pracę konkursową: imieniem, nazwiskiem i klasą, do której uczęszcza uczestnik.
      3. Termin dostarczania prac: 5.03.2021r.

       

      1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z :
      1. Udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania wiersz/rymowanki
       w następujących polach eksploatacji: strona internetowa szkoły, Facebook, wystawa na terenie szkoły;
      2. Wyrażeniem zgody przez uczestników konkursu (ich rodziców/opiekunów prawnych) na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia
       o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. –RODO);

       

      1. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Decyzje komisji są ostateczne.
      2. Prace nieczytelne, nieestetyczne, z błędami ortograficznymi, zostaną wyłączone spod oceny jury (punkt ten nie dotyczy uczniów z dysleksją);
      3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu bieżącego roku.
      4. Na laureatów czekają nagrody i dyplomy.

       

      Zapraszamy do udziału w konkursie!