• Klauzula informacyjna dla pracowników

    • Treść klauzuli

     Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

     1.      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowaw Kożyczkowie

     2.      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@chmielno.pl

     3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudniania
     i przyznawania świadczeń socjalnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

     4.      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznawania świadczeń socjalnych

     5.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat

     6.      posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody

     7.      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

     8.      podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa
     a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

      

     Zgoda na publikację wizerunku pracownika w mediach

     Treść klauzuli

     Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
     z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych / budowania pozytywnego wizerunku Administratora  w przestrzeni publicznej i w mediach.