• Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

    •  

     1. Administrator danych osobowych

     Szkoła Podstawowa w Kożyczkowie

     Kontakt pod adresem: Kożyczkowo 80, 83-333 Chmielno, nr tel. 58 684 23 83, mail: spkozyczkowo@wp.pl

     2. Inspektor ochrony danych osobowych

     Pani Karolina Lelek

     Udziela informacji w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych.

     Kontakt pod adresem: Urząd Gminy Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego  22, 83-333 Chmielno, nr tel. 726 523 826, mail: iod@chmielno.pl

     3. Cele przetwarzania danych osobowych w szkole:

     1. kompletowanie i przekazanie do  CUW dokumentów rekrutacyjnych pracowników
     2. rejestrowanie CV osób ubiegających się o zatrudnienie dla potrzeb przyszłych rekrutacji
     3. przyjmowanie, wysyłanie i rejestrowanie korespondencji
     4. ewidencjonowanie dowodów  obecności i absencji w pracy
     5. przechowywanie kart urlopów pracowników, planów urlopowych i wniosków urlopowych
     6. wystawianie delegacji służbowych
     7. wyrabianie oraz wydawanie kart rowerowych i motorowerowych, legitymacji szkolnych i legitymacji służbowych nauczycielom
     8. dokumentowanie ubezpieczenia NNW dzieci na terenie szkoły i podczas wycieczek szkolnych
     9. rekrutacja uczniów do szkoły
     10. dokumentowanie czynności związanych z ochroną danych osobowych
     11. Prowadzenie księgi uczniów, księgi ewidencji dzieci
     12. prowadzenie dziennika elektronicznego i innych dzienników lekcyjnych/ pozostałych zajęć
     13. prowadzenie arkuszy ocen
     14. prowadzenie ewidencji uczniów korzystających z pomocy  w formie dożywiania
     15. udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej
     16. nauczanie religii
     17. prowadzenie dziennika wychowawcy świetlicy, zajęć oddziału przedszkolnego
     18. dokumentowanie posiedzeń rad pedagogicznych
     19. archiwizowanie dokumentów, brakowanie dokumentów niearchiwalnych
     20. rozpatrywanie skarg i wniosków
     21. dokumentowanie praktyk i staży
     22. rejestrowanie zaświadczeń wydanych uczniom
     23. rejestrowanie orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych
     24. prowadzenie arkuszy organizacyjnych szkoły
     25. ewidencja dzieci dowożonych do szkoły
     26. wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO)
     27. rejestrowanie umów
     28. dokumentowanie wypadków pracowników przy/do/ i z pracy
     29. organizowanie szkoleń dla pracowników
     30. prowadzenie dokumentacji w związku z indywidualnym programem lub tokiem nauki
     31. wydawanie odpisów dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania
     32. dokumentowanie egzaminów zewnętrznych
     33. dokumentowanie zwolnień z zajęć edukacyjnych
     34. dokumentowanie i organizacja wycieczek i wyjazdów szkolnych
     35. dokumentowanie olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz tematycznych
     36. ewidencja dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu
     37. prowadzenie teczek osobowych uczniów
     38. skreślenie z listy uczniów
     39. nagradzanie, karanie i wydawanie opinii o uczniach
     40. odraczanie obowiązku szkolnego
     41. wcześniejsze przyjęcie do szkoły
     42. nadzór nad realizacja obowiązku szkolnego uczniów w wieku 6-15 lat
     43. dokumentowanie wypadków uczniowskich
     44. ograniczanie przestępczości dzieci i młodzieży oraz resocjalizacja
     45. dokumentowanie imprez i akcji, uroczystości szkolnych i rocznicowych
     46. ewidencja kart czytelników , baz danych o czytelnikach

      

     4. Podstawy prawne przetwarzania danych w szkole:

     1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
     2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
     3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
     4. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
     5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
     6. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
     7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
     8. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
     9. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
     10. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
     11. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
     12. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 
     13. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
     14. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
     15. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
     16. Ustawa  z dnia  30 października 2002  r. Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
     17. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej
     18. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
     19. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej
     20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
     21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela
     22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
     23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
     24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
     25. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach
     26. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
     27. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
     28.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji  przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
     29. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych
     30. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy
     31. Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
     32. Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
     33. Rozporządzenie Ministra pracy i polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia
     34. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Specjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
     35. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
     36. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki
     37. Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
     38. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
     39. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r.  w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
     40. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
     41. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
     42. Uchwała Nr XXV/257/2014 Rady Gminy Chmielno z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
     43. Statut szkoły Podstawowej imienia Franciszka Tredera w Borzestowie
     44. zgoda osób, których dane dotyczą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

      

     5. Państwa dane pozyskane w związku z realizacją zadań własnych szkoły przechowywane będą przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Szkoły.

     6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Ponadto odbiorcą danych mogą być podmioty z którymi Szkoła Podstawowa w Kożyczkowie zawarła umowy na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie elektronicznego zarządzania dokumentacją wyłącznie w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

     7. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z realizacją zadań własnych szkoły przysługują Państwu następujące uprawnienia:

     • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
     • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
     • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu, o którym mowa w pkt. 3; 
     • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
     • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2,  00 – 193 Warszawa; tel. 22 860 70 86). 

      

     8. Podanie danych osobowych w jest wymogiem ustawowym.