• ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE

      31.08.2020

      REGULAMIN  ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŻYCZKOWIE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH MEN, MZ I GIS

       

      1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
      2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
      3. Przy wejściu do budynku szkoły  zamieszczono  informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
      4. Unikamy dotykania oczu, nosa i ust. Na terenie szkoły nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust.
      5. Nie zmieniamy pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Każda klasa ma przypisaną dla siebie salę lekcyjną.
      6. Każdy uczeń ma swoje przybory szkolne i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce.

       

      1. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
      1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
      2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m
      3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
      4.  opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      1. W miarę możliwości  ograniczamy przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. 
      2. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
      3. Szkołą  posiada termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany  po użyciu w danej grupie.
      4. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu.
      5. Mała sala komputerowa sala nr 20 jest przeznaczona na izolatkę.
      6. W miarę możliwości  praca jest tak zorganizowana, aby umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przerw lub zajęć na sali gimnastycznej) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
      7. Szkoła podzielona została na 3 strefy: strefa I – klasy 0-III, strefa II – klasy IV-VI, strefa III – klasy VII – VIII.
      8. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
      9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
      10. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
      11. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
      12. W czasie przerw uczniowie przebywają na holu szkoły, na tarasie, na placu zabaw, na korytarzach.
      13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z przestrzeni wokół szkoły z wyjątkiem parkingu oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
      14. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
      15. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
      16. W każdym pomieszczeniu dostępny jest środek do dezynfekcji. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
      17. Ustalono odrębne zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
      18. Pracownicy obsługi  i pracownicy administracji powinni ograniczają   kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
      19.  Zajęcia  pozalekcyjne organizowanych w szkole uwzględniają odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych. Zajęcia pozalekcyjne organizowane są w małych grupach.
      20.  Źródełka i fontanny wody pitnej są wyłączone.
      21. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
      22. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Rodzice i osoby trzecie mogą wejść tylko i wyłącznie do sekretariatu szkoły lub do gabinetu dyrektora. Rekomenduje się kontakt telefoniczny lub za pomocą e-dziennika.
      23. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
      24.  Codziennych prac porządkowych są monitorowane ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
      25. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk  instrukcje dezynfekcji.
      26. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
      27. Posiłki będą wydawane w różnych godzinach, jeśli zajdzie potrzeba również w salach lekcyjnych na parterze z rówieśnikami danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
      28. Jeśli jeden z uczniów zachoruje na COVID -19, kwarantannie będą musieli poddać się uczniowie całej klasy. Wówczas zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej. Nauka stacjonarna dla innych klas uzależniona zostanie od tego w jakim stopniu byli oni narażeni na zakażenie. Z kolei przejście na kształcenie w formie hybrydowej będzie przedmiotem indywidualnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, na podstawie przedstawionych przez dyrektora szkoły konkretnych rozwiązań dotyczących organizacji zajęć szkolnych.
    • PLAN LEKCJI
     • PLAN LEKCJI

      31.08.2020

      plan_lekcji_od_7.09_kozyczkowo.odt

       

         ********************************

       

      1 lekcja: 7.45 - 8.30

      2 lekcja: 8.40 - 9.25

      3 lekcja: 9.35 - 10.20

      4 lekcja: 10.30 - 11.15

      5 lekcja: 11.25 - 12.10

      6 lekcja: 12.30 - 13.15

      7 lekcja: 13.20 - 14.05

      8 lekcja: 14.10 - 14.55

      9 lekcja: 15.00 - 15.45

       

                                                                   ***********************************

      Dowozy

       

          autobus szkolny                                           bus

                                          poniedziałek - piątek                              

      7.15 Garcz - Kożyczkowo               7.00 Cieszenie - Kożyczkowo 

                                                              7.15 Sianowo - Kożyczkowo 

       

       

      Odwozy

       

                                                  autobus szkolny                                   

                                               poniedziałek - piątek 

      12.25 Kożyczkowo Garcz              12.30 Sianowo - Kożyczkowo 

      13.40 Kożyczkowo Garcz             12.40 Cieszenie - Kożyczkowo 

      15.00 Kożyczkowo Garcz

       

                                                            bus

                                                           środa 

      13.20 Kożyczkowo - Sianowo                   13.35 Kożyczkowo - Cieszenie  

       

                                                poniedziałek - piątek 

      12.30 Kożyczkowo - Sianowo                   12.40 Kożyczkowo - Cieszenie 

       

    • ROZPOCZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY
     • ROZPOCZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY

      25.08.2020

       

        Drodzy Uczniowie i Rodzice,

      zakończył się czas letniego wypoczynku. Jak co roku o tej porze uczniowie i nauczyciele wracają do swoich obowiązków. Na wszystkich czekają nowe wyzwania i obowiązki edukacyjne. 

        Drodzy Uczniowie, życzę Wam, abyście jak najlepiej wykorzystali możliwości, jakie oferuje szkoła. Spełniajcie swoje marzenia i realizujcie ambitne cele. Gorąco zachęcam wszystkich Rodziców do włączania się w życie szkoły. Bez wsparcia z Państwa strony szkoła nie może sprawnie funkcjonować i w pełni realizować swoich zadań. Niech nowy rok szkolny obfituje w sukcesy edukacyjne i wychowawcze.

       Całej społeczności szkolnej życzę, aby rok szkolny 2020/2021 był spokojny i bezpieczny!

                                                                                Hanna Dawidowska

                                                                                     dyrektor szkoły

       

       

                       

     • WYTYCZNE MEN, MZ I GIS ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŻYCZKOWIE

      28.08.2020

      1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

      2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

      3. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu dodezynfekcji rąk

      4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

      • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
      • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m
      • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
      •  opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

      5. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonychobszarach.

      6. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

      7. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.

      8.Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomićrodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowanywłasny środek transportu.

      9. W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

      10. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

      11. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

      12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogąznajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

      13. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

      14. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

      15.Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

      15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

      16. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

      17. Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, jeżeli jest taka możliwość, należy udostępnić uczniom co drugi boks lub wprowadzić różnegodziny przychodzenia uczniów do szkoły, umieścić środek do dezynfekcji rąkprzy wejściu do szatni.

      18. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.

      19. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

      20. Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

      21. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

      22. Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględniających odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.

      23. Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

      24. Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić uczniom korzystanie z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej.

      25. Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

      26. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.

      27. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

      28. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

      29. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z  zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje dezynfekcji.

      30. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

       

       

      Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków

      1. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

      2. Odległość między stanowiskami pracy na stołówce szkolnej powinna wynosić co najmniej 1,5 m.

      3. Jeżeli zachowanie warunku, o którym mowa w ust. 2 jest niemożliwe, wówczas pracodawca zapewnia środki ochrony osobistej, w postaci masek, przyłbic, rękawic ochronnych, fartuchów.

      4. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

      5. Posiłki wydawane są z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów przebywających jednocześnie na stołówce oraz zasad ograniczenia możliwości ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa. W tym celu:

      • stosuje się zmianowe wydawanie posiłków,w miarę możliwości na stołówce powinni spożywać posiłki uczniowie tej samej grupy,
      • w przypadku braku możliwości organizacyjnych stosowania zasad z ust. 1 i 2 dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych

      6. Zainstalowana w szkole fontanna wody pitnej zostaje wyłączona do odwołania.

      7. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia.

      8. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający.

      9.Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

      10.Cukier i inne dodatki są wydawane przez obsługę. Na stołówce nie obowiązuje samoobsługa.

       

      Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły

      1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

      2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

      3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

      4. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.

      5. W szkole zostaje wyznaczona przestrzeń wspólna, do której mają prawo wejść rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły.

      6. Opiekunowie odprowadzający i przyprowadzający uczniów mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

      • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
      • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi musi wynosić min. 1,5 m,
      • dystans od pracowników szkoły musi wynosić min. 1,5 m,
      • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłonę ust i nosa, nosić rękawiczki jednorazowe lub dezynfekować ręce).

      7. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

      8. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

      9. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.

       

       

    • ANKIETA KOWR
     • ANKIETA KOWR

      18.08.2020

      Szanowni Państwo,

      uprzejmie informuję, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zakończył realizację działań promocyjnych Programu dla szkół oraz uruchomił nową odsłonę serwisu: www.programdlaszkol.org [1]

      W okresie prowadzonej kampanii filmy w ramach serii Pamiętnik Chrumasa zostały obejrzane 242 070 razy. Najczęstszym źródłem wizyt zewnętrznych na stronie www.pamietnikchrumasa.pl [2] okazał się dziennik elektroniczny Librus na którego serwisach KOWR prowadził kampanię internetową. W ramach realizowanych działań prowadzono także kampanię w telewizji ogólnopolskiej (emisja spotu w TVP 1, TVP 2, TVP ABC, Polsat, rozmowa w Pytaniu na śniadanie), opracowano plakat informacyjny, a strona Pamiętnik Chrumasa wzbogaciła się o nowy content: filmy i materiały tekstowe.

      W związku z powyższym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozesłanie do możliwie najszerszej grupy odbiorców linku do ankiety elektronicznej oceniającej zrealizowane przez KOWR działania związane z promocją „Programu dla szkół" w roku szkolnym 2019/2020:

      http://www.programdlaszkol.org/aktualnosci/index/Program-dla-szkol-jak-oceniasz-jego-promocje/idn:21

       

      Ankieta jest skierowana do ogółu społeczeństwa: rodziców, nauczycieli, dzieci objętych „Programem dla szkół".

      Ankieta jest anonimowa i będzie aktywna do 15 września br.

      Zależy nam na zebraniu jak największej liczby odpowiedzi. Zachęcamy również do odwiedzania stron:

      www.programdlaszkol.org [1]

      www.pamietnikchrumasa.pl [2]

      https://www.youtube.com/c/ProgramdlaszkółPDS

      https://www.facebook.com/pg/programdlaszkol

      Z góry bardzo dziękuję za wsparcie.

      Robert Mikołajczyk

      Kierownik Wydziału Rozwoju Rynków Rolnych

      KOWR OT w Pruszczu Gdańskim

    • WYPRAWKA DO ZERÓWKI – KOŻYCZKOWO
     • WYPRAWKA DO ZERÓWKI – KOŻYCZKOWO

      03.08.2020

       

       

      • Obuwie zmienne (z białą podeszwą) – woreczek podpisany;
      • Strój gimnastyczny ( biała koszulka, ciemne spodenki) – woreczek podpisany;
      • Mały ręcznik, podpisany z zawieszką;
      • Chusteczki higieniczne ( wyciągane – 1 opakowanie).

      PRZYBORY NA ZAJĘCIA:

      • Piórnik – wyposażenie: 2 ołówki, gumka, temperówka, nożyczki, klej;
      • Kredki drewniane Bambino – min. 12 kolorów
      • Kredki świecowe;
      • Blok rysunkowy kolorowy;
      • Blok techniczny biały i kolorowy – 2 szt.
      • Ryza papieru ksero, wycinanka;
      • Plastelina min. 12 kolorów;
      • Farby plakatowe min. 12 kolorów – 2 pędzelki (gruby i cienki), kubeczek do wody;
      • Kolorowa krepa – 2 sztuki;
      • Kolorowanka - dowolna, wybrana dla dziecka;
      • Teczka z gumką na prace dziecka;
      • Zeszyt A5 w kratkę – 2 szt. (jeden do dzienniczka)
      • Zeszyt A5 w wąską linię (z czerwonymi liniami)

      Książki zostały zakupione przez wychowawcę. Płatność we wrześniu 2020.

    • WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA / GARCZ /
     • WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA / GARCZ /

      02.08.2020

       

      GRUPA 3-6 LAT

       

      • Piórnik + kredki + ołówek
      • Nożyczki
      • Blok techniczny A4 – biały i kolorowy
      • Blok rysunkowy A4 – kolorowy
      • Ryza papieru ksero
      • Farby plakatowe – tylko 5-6-latki
      • Plastelina – tylko 5- 6-latki
      • Pędzelki
      • Zeszyt A5 – w linie i kratkę – tylko 5 -6 latki
      •  2x teczka A4
      • Temperówka
      • Szczoteczka, pasta do zębów, kubeczek podpisany.

      Książki zostały zakupione przez wychowawców. Płatność we wrześniu 2020.

    • WYKAZ PRZYBORÓW UCZNIA KLASY PIERWSZEJ
     • WYKAZ PRZYBORÓW UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

      02.08.2020
      • wycinanki,
      • plastelina,
      • patyczki, liczydło 
      • 3 zeszyty  16 kartkowe w kratkę,
      • blok rysunkowy i techniczny, biały i kolorowy,          
      • 3 zeszyty 16 kartkowe  w wąskie linie ( z czerwonymi liniami ),
      • kredki drewniane, kredki świecowe
      • ołówek, gumka , temperówka, linijka, nożyczki, klej,
      • farby plakatowe, 2 pędzle różnej wielkości, kubek,
      • 2 teczki wiązane lub na gumkę,
      • ryza papieru ksero
      • strój gimnastyczny w worku (czarne lub granatowe spodenki, biała koszulka),
      •  zmienne obuwie z białą podeszwą  w woreczkach.