• Misja i Wizja Szkoły

   • „POZWÓLMY DZIECIOM BŁĄDZIĆ I RADOŚNIE DĄŻYĆ DO POPRAWY”

    (Janusz Korczak)

     

    MISJA NASZEJ SZKOŁY

     

    • Nasza szkoła w pełni respektuje prawa człowieka i prawa dziecka. Wszyscy jesteśmy tolerancyjni i empatyczni.
    • Szkoła jest przyjazna dla uczniów, ich rodziców, nauczycieli i personelu szkoły.
    • Stwarzamy wszystkim uczniom równe szanse wszechstronnego rozwoju poprzez ciekawe lekcje i zajęcia pozalekcyjne, udział w konkursach i imprezach szkolnych i pozaszkolnych oraz pomoc w kształtowaniu osobowości.
    • Przygotowujemy do życia w społeczeństwie – do pełnienia obowiązków w rodzinie, w środowisku i w pracy zawodowej, a także do uczestnictwa w życiu kulturalnym.
    • Tworzymy partnerską i bezpieczną atmosferę wśród uczniów, rodziców i nauczycieli oparta na wzajemnej tolerancji i szacunku, współpracę oraz wzajemną pomoc.
    • Wypracowujemy w wychowankach pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.

     

     

    WIZJA SZKOŁY

     

    Każde dziecko robi COŚ dobrze, w każdym dziecku jest COŚ dobrego. Trzeba tylko to COŚ odkryć i rozwijać – nauczyciel to poszukiwacz talentów.

     

    Nasi uczniowie:

    • chętnie chodzą do szkoły, realizując tu wiele swoich zainteresowań i marzeń
    • czują się tu bezpiecznie, licząc na serdeczną opiekę i życzliwość
    • zawsze mogą liczyć na zrozumienie i pomoc ze strony nauczycieli
    • aktywnie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych oraz w wybranych imprezach i konkursach szkolnych i pozaszkolnych
    • darzą zaufaniem i szacunkiem wychowawców i pracowników szkoły oraz rodziców
    • w szkole, a także poza nią przestrzegają zasad kulturalnego zachowania
    • uczą się rozróżniać to, co dobre i co złe, a także selekcjonować i hierarchizować swoje potrzeby, dokonywać samooceny
    • chcą i potrafią pracować na rzecz swojej szkoły i środowiska lokalnego
    • po skończeniu naszej szkoły odważnie i bez kompleksów podejmują naukę w dowolnym gimnazjum.

     

    Rodzice naszych uczniów:

    • współtworzą wraz z nauczycielami obraz „szkoły otwartej”
    • uczestniczą w procesie wychowania dzieci, pomagają im w nauce, współpracują z nauczycielami
    • są partnerami w działaniach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, aktywnie uczestniczą w życiu szkoły
    • mają wpływ na decyzje w sprawach szkoły, są obecni przy rozwiązywaniu problemów.

     

    Nauczyciele:

    • są odpowiednio wykształceni i mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji
    • wykazują się wysoką kultura osobistą, sumiennością i otwartością na potrzeby uczniów
    • cieszą się autorytetem, budzą zaufanie wychowanków i ich rodziców
    • ciekawie prowadzą zajęcia, aktywizują uczniów, ukierunkowują ich, inspirują, wdrażają do samodzielnego odkrywania; potrafią dostrzec i rozwinąć zainteresowania i uzdolnienia uczniów, rozbudzić ich naturalną ciekawość, ukazać piękno otaczającego świata; służą uczniom w rozwiązywaniu ich problemów
    • respektują wszelkie niedoskonałości i ograniczenia ucznia, które nie są od niego zależne, m. in. na podstawie opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych, indywidualnie dostosowują wymagania wobec uczniów
    • za swoją pracę są należycie wynagradzani.

     

    Dyrektor:

    • jest kompetentny, sprawnie organizuje pracę szkoły, jest dobrym gospodarzem
    • posiada wysoką kulturę osobistą, jest życzliwy, otwarty
    • jest konsekwentny, sprawiedliwy i bezstronny, umie rozwiązywać konflikty
    • troszczy się o uczniów i nauczycieli
    • umie współpracować ze środowiskiem
    • stara się o możliwie najwyższą jakość pracy szkoły, zwłaszcza w zakresie edukacji

     

    Szkoła jest przyjazna uczniom

    • uświadamia wychowankom przynależność do wspólnoty Małej i Wielkiej Ojczyzny, uczy szacunku do historii Polski i regionu, kultywuje kaszubskie i polskie tradycje
    • przygotowuje ucznia do życia we współczesnym świecie, stosuje nowoczesne i różnorodne metody i formy nauczania
    • ułatwia wejście w następny etap życia, wyposaża ucznia w gruntowną wiedzę ogólną, kształtuje otwartość i umiejętność myślenia twórczego, problemowego, abstrakcyjnego i elastycznego
    • uświadamia uczniom potrzebę oraz przydatność wiedzy i umiejętności
    • uczy samodzielności, ale też współpracy z innymi w rozwiązywaniu problemów i w dążeniu do osiągania wytyczonych celów
    • uczy wiary we własne siły.