• KONKURS PLASTYCZNY
     • KONKURS PLASTYCZNY

      27.01.2021

      Konkurs plastyczny dla uczniów klas 0 – III

      „Ulubione zajęcia mojej rodziny”

             

      Cele konkursu :

      1.Poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

       2.Wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej.

      3. Zachęcanie do kreowania indywidualnego sposobu przedstawiania tematu.

      4. Popularyzowanie wartości rodziny, ciepłej, spokojnej rodzinnej atmosfery.

      5. Rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci, ich twórczości i wyobraźni.

      6. Promowanie pasji plastycznych w różnych kategoriach wiekowych.

       

      • Technika wykonania prac jest dowolna (rysunek, farba plakatowa, tempera, akwarela, kolaż, wyklejanka, itp.).
      • Format prac: A4.
      • Praca nie może być konstrukcją przestrzenną.
      • Każdy uczestnik konkursu wykonuje tylko jedną pracę konkursową.
      • Prace  należy dostarczyć wychowawcom do 10 lutego 2021 roku.
      • Wyniki konkursu oraz prace uczniów zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

       

    • KONKURS SKO
     • KONKURS SKO

      27.01.2021

      Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie

      „Czarodziejska moneta  SKO”. 

      Zadanie konkursowe polega na wykonaniu monety dowolną formą.

      Prace  należy dostarczyć wychowawcom do  16 lutego 2021 roku.

      Najciekawsze pracy umieścimy na naszym blogu.

     • UWAGA! KONKURS!

      26.01.2021

      Zachęcamy wszystkich chętnych uczniów klas I - VIII do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Komendę Główną Policji w Warszawie.

      Czekają atrakcyjne nagrody!

     • POWRÓT DO SZKOŁY UCZNIÓW KLAS I-III

      15.01.2021

      W związku z decyzją MEN od dnia 18 stycznia br. zajęcia dla oddziału przedszkolnego oraz dla klas I-III będą odbywać się w formie stacjonarnej, według określonych zasad :

      • kl. I - przenosi się do sali klasy IV, na parterze -  wejście do szkoły głównym wejściem
      • kl. II -  przenosi się do nowej części szkoły do sali klasy VII - wejście od strony sali gimnastycznej
      • kl. III - zostaje w swojej klasie na piętrze -  wejście do szkoły obok szatni
      • Godziny dowozów dzieci busem i autobusem szkolnym pozostają bez zmian.
      •  Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
      • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
      • Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      •  Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej - zgodnie z aktualnymi przepisami prawa
      •  Obowiązuje ogólna zasada - każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.
      • Lekcje rozpoczynają się według ustalonego planu.
      • Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
      • Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.
      •  Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
      •  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
      •  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
      • Zostały ustalone bezpieczne zasady korzystania z szatni, stołówki, świetlicy szkolnej, biblioteki tak aby kontakt dzieci był jak najmniejszy. 
      • W razie złego samopoczucia lub wystąpienia objawów chorobowych u ucznia, rodzic ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z placówki. Do czasu przybycia opiekuna dziecko będzie oczekiwać w pomieszczeniu  izolatce. 
      • Decyzją Ministra Edukacji i Nauki uczniowie klas IV-VIII kontynuują naukę zdalną na platformie Teams, według dotychczasowego planu lekcyjnego.
     • HANDEL LUDŹMI

      05.01.2021

      ulotka-info-handel-ludzmi_3269_.pdf​​​​​​​

      Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom, którego nasilenie zaobserwowano w Polsce na początku lat 90-tych XX w. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej.

      Skuteczne przeciwdziałanie i walka z tym zjawiskiem wymaga udziału i współpracy wielu podmiotów administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiada za monitorowanie aktywności administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. Widocznym tego przejawem jest działalność międzyresortowego Zespołu do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi. Do zadań Zespołu należy proponowanie oraz opiniowanie podejmowanych działań zmierzających do skutecznego zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi, a także ocena realizacji Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi. Obecnie obowiązujących dokumentem jest Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016-2018.

      Począwszy od 2006 roku minister właściwy do spraw wewnętrznych zleca organizacjom pozarządowym realizację zadań dotyczących wsparcia i ochrony ofiar. Od tego czasu realizowany jest „Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi” przeznaczony dla cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi. Program ten od 2010 roku stanowi element działań Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK).

      Do głównych zadań KCIK należy przede wszystkim: identyfikacja ofiar handlu ludźmi, podejmowanie działań interwencyjnych, prowadzenie schronisk dla ofiar, opieka nad cudzoziemcami włączonymi do „Programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi”, a także poradnictwo prewencyjne oraz udzielanie konsultacji dla instytucji i organizacji. Centrum prowadzi również całodobowy telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi.

       

      Kontakt do KCIK         

      telefon: 022 628 01 20

      e-mail: info@kcik.pl

      W sierpniu 2013 roku został uruchomiony portal informacyjny MSWiA www.handelludzmi.eu. Na stronie, która funkcjonuje w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej, można znaleźć szereg informacji na temat przeciwdziałania zjawisku handlu ludźmi, ochrony i wsparcia ofiar, struktury instytucjonalnej itp. Ponadto, w serwisie znajduje się obszerna baza wiedzy, zawierająca nie tylko akty prawne regulujące problematykę handlu ludźmi, ale także, statystyki, publikacje, ciekawostki oraz opisy prowadzonych projektów. Portal jest na bieżąco aktualizowany informacjami o nadchodzących i zakończonych wydarzeniach, wydanych raportach, orzeczeniach sądowych w sprawach o handel ludźmi i nie tylko. Za pośrednictwem specjalnego formularza kontaktowego osoba, która została pokrzywdzona w wyniku wykorzystania (np. w prostytucji, w pracy o charakterze przymusowym) lub osoba, która posiada informacje na temat bezprawnych działań związanych z wykorzystaniem innej osoby, może anonimowo zgłosić przypadek naruszenia prawa.

      Portal posiada również swój odpowiednik w serwisie społecznościowym www.facebook.com/handelludzmi, gdzie przekazywane są m.in. najświeższe doniesienia medialne z kraju i ze świata.”