• KONSULTACJE W SZKOLE 1.06 - 10.06.20
     • KONSULTACJE W SZKOLE 1.06 - 10.06.20

      27.05.2020

       

       

      Konsultacje trwają od 1 czerwca do 10 czerwca.

      PLAN KONSULTACJI :

      p. Mariola Czaja – wtorek, środa  8.30 – 10.30

      p. Aldona Drywa – poniedziałek 8.30 -10.30

      p. Katarzyna Szreder – wtorek, czwartek 8.30 – 10.30

      p. Jolanta Cybula – poniedziałek  8.30 – 10.30

      p. Magdalena Kulaszewicz – środa, czwartek  8.00-9.00

      p. Elżbieta Cerowska – poniedziałek ,środa – 7.45 – 9.00

      p. Elżbieta Pryczkowska – środa 10.00 – 11.00

      p. Joanna Jereczek – wtorek – 10.00 – 11.00

      p. Justyna Adamczyk – piątek – 8.40 – 10.20

      p. Beata Bladowska – poniedziałek, wtorek, środa 7.45 – 10.20

      p. Krzysztof Cyrzan – poniedziałek, środa  9.00 – 11.00

      p. Piotr Jereczek - wtorek 10.30 – 11.30

      p. Marlena Kowalczyk – czwartek, piątek 8.30 – 10.30

      p. Katarzyna Podbielska – piątek 8.30 – 9.30

      p. Hanna Dawidowska  - środa 8.00 – 12.00

      p. Ewelina Puzdrowska - poniedziałek, środa, czwartek 8.00 – 10.00

       

     • PROCEDURY - KONSULTACJE

      21.05.2020

      Procedura postępowania

      mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie

      rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów,

      rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji

      § 1

      Postanowienia ogólne

      1. Z zajęć w formie konsultacji mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej COVID-19.
      2. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (by dokonać pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia).
      3. W przypadku podejrzenia, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na konsultacje w danym dniu.
      4. Nauczyciele regularnie przypominają rodzicom i uczniom o możliwości przychodzenia do szkoły na konsultacje wyłącznie przez uczniów zdrowych, a także o nieprzychodzeniu do szkoły przez uczniów, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji – w takim przypadku uczeń nie powinien uczęszczać na konsultacje.
      5. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
      6. Wyznacza się dyrektora lub – pracownika administracji, jako osobę odpowiedzialną za koordynowanie wchodzących i wychodzących z budynku szkoły uczniów. Należy upewnić się, że uczniowie dokonali dezynfekcji rąk przed wejściem, a także, że z szatni korzysta jednocześnie nie więcej, niż 3 uczniów (maksymalnie 1 osoba na 4 m2 powierzchni szatni), przy zachowaniu, w miarę możliwości, dystansu społecznego 2 m – zarówno przed, jak i po zakończeniu konsultacji. Informację o maksymalnej liczbie osób, która może korzystać z szatni, należy zamieścić przed wejściem.
      7. Konsultacje odbywają się według harmonogramu opracowanego przez dyrektora wraz z nauczycielami i przekazywanego uczniom i rodzicom za pośrednictwem e-dziennika i strony internetowej szkoły.

       

      § 2

      Sposób organizowania konsultacji

      1. Nauczyciel prowadzący konsultacje powinien zadbać, aby w grupie nie przebywało jednocześnie więcej niż 12 uczniów (w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, możliwe jest zwiększenie liczebności dzieci, nie więcej niż o 2, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w treści regulaminu).
      2. Minimalna przestrzeń przeznaczona do organizacji zajęć w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).
      3. Do przestrzeni, o której mowa w ust. 2 nie wlicza się pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomieszczeń pomocniczych w tym ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej.
      4. Nauczyciel prowadzący konsultacje powinien wyznaczyć jedną, stałą salę, w której odbywają się zajęcia z tą samą grupą.
      5. W trakcie konsultacji odległości między poszczególnymi uczniami nie powinny wynosić mniej niż 1,5 m (przy jednym stoliku może siedzieć tylko jeden uczeń).
      6. Uczniowie powinni posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć powinny znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce ucznia. Należy poprosić uczniów, by nie wymieniali się przyborami szkolnymi między sobą. W przypadku gdy uczeń zgłasza brak w przyborach szkolnych, powinien on zostać uzupełniony za pośrednictwem nauczyciela prowadzącego zajęcia, który powinien dostarczyć wcześniej zdezynfekowane przybory.
      7. Należy poprosić uczniów, by nie przynosili do szkoły zbędnych przedmiotów (nie służących prowadzonym konsultacjom).
      8. Nauczyciele powinni poprosić uczniów, by ograniczyli aktywność sprzyjającą bliskiemu kontaktowi między nimi.
      9. Sale, w których organizowane są konsultacje z uczniami, powinny być wietrzone przez nauczyciela sprawującego opiekę nad daną grupą, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie konsultacji.
      10. Nauczyciel prowadzący zajęcia z uczniami powinien organizować przerwę ze swoją grupą w odstępach czasowych adekwatnych do potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa powinna spędzać przerwy pod nadzorem nauczyciela sprawującego nad nią opiekę. W przypadku gdy nauczyciel jest zmuszony zostawić na chwilę uczniów, powinien poprosić o zastępstwo innego pracownika szkoły.

       

       

      § 3

      Korzystanie z biblioteki

      1. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie bezpiecznego przebywania w bibliotece oraz wchodzenia i wychodzenia do niej przez uczniów jest  nauczyciel bibliotekarz.
      2. W bibliotece może jednocześnie przebywać 2 uczniów (maksymalnie 1 osoba na 4 m2, przy zachowaniu dystansu społecznego pomiędzy osobami co najmniej 2 m) – informację o tym należy zamieścić przed wejściem do biblioteki.
      3. Biblioteka szkolna funkcjonuje w godzinach 8.00-11.00 w następujące dni tygodnia – poniedziałek i wtorek.
      4. Pracownicy biblioteki są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (rękawiczki, osłona ust i nosa), a także środek do dezynfekcji blatu i korzystają z nich w razie bieżącej potrzeby.
      5. Zwrócone książki powinny zostać odłożone na okres min. 3 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w magazynie, innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny i po tym okresie włączyć do ponownego użytkowania. Należy pamiętać o założeniu rękawiczek. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę.
      6. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające. Nie należy naświetlać książek lampami UV.
      7. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
      8. W trakcie korzystania przez uczniów z czytelni odległości pomiędzy poszczególnymi uczniami nie powinny wynosić mniej niż 1,5 m (przy jednym stoliku może siedzieć tylko jeden uczeń).

      § 4

      Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych

      1. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym szczególnie czyszczenia ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń w których odbywają się konsultacje, biblioteki szkolnej, a także dezynfekowania co 3 h toalet i powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach do spożywania posiłków, a także klawiatur komputerowych. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień, zawieszonym na tablicy ogłoszeń.
      2. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak, aby uczniowie i pracownicy szkoły nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
      3. Pracownicy szkoły powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz powinni dopilnować, aby robili to uczniowie – szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety.
      4. W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
      5. Personel sprzątający zadba, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowały się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
      6. Pracownicy z objawami choroby obowiązani są skorzystać z opieki medycznej i powinni unikać przychodzenia do pracy.
      7. Wszyscy pracownicy szkoły muszą być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos, a także są zobowiązani do korzystania z nich w razie potrzeby. Dyrektor wyznacza pracownika obsługi – jako osobę odpowiedzialną za uzupełnianie ewentualnych braków w powyższych środkach.

      § 5

      Kontakt z osobami trzecimi

      1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
      2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.
      3. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczonym do tego obszarze: korytarz i hol szkoły, wyłącznie pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa).
      4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli taka osoba wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

       

      § 6

      Pozostałe regulacje

      1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 będą przekazywane rodzicom przez wiadomości SMS na podane przez nich numery telefonów komórkowych, a także przez cyfrową platformę edukacyjną wykorzystywaną w szkole.
      2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia u osób przebywających w szkole objawów chorobowych.
      3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły, rodziców i opiekunów prawnych uczniów, a także, w niezbędnym zakresie, samych uczniów.
    • PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
     • PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

      21.05.2020

      Procedury bezpieczeństwa

       na terenie szkoły  w Szkole Podstawowej w Kożyczkowie   w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19

       

      1. Uczniowie wchodzą do szkoły  głównym wejściem pojedynczo, z zachowaniem zasad:

      -  zasłonięte usta i nos maseczką

      -  dezynfekcja rąk na wejściu

      -  zachowanie dystansu społecznego( 2m od kolejnej osoby).

       

      2. Uczniowie zdejmują maseczkę  dopiero po wejściu do świetlicy/sali lekcyjnej  na zajęcia.

       

      3. Pracownik szkoły wskazuje uczniowi szafkę na pozostawienie obuwia zmiennego i kurtki.

       

      4. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

       

      5. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

       

      6. Rodzice/inne osoby  przyprowadzające/odbierające ucznia  mogą wchodzić wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły  przy wejściu głównym) z zachowaniem  odstępu 2 m od kolejnej osoby –  przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności:  osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

       

      7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać/odbierać ucznia.

       

      8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku, uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

       

      9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów ( np.: zabawek).

       

      10. Nie będą organizowane żadne  wyjścia  poza teren szkoły.

       

      11.  Po zakończeniu zajęć uczniowie zakładają maseczkę, udają się do szatni oraz wychodzą głównym wyjściem szkoły.

       

      12.  Z uwagi na pandemię COVID 19 wszyscy zwracamy szczególną uwagę na zapewnienie dzieciom  i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole.

       

       

     • 26 MAJA - DZIEŃ MATKI

      24.05.2020

      Droga Mamo, najpiękniejsze składam Ci życzenia
      z głębi serca płynące, czekające spełnienia.
      Niechaj kłopoty znikną, sukcesów przybędzie,
      niechaj zdrowie dopisze, a szczęście się przędzie.
      Wszystko, co piękne i wymarzone,
      niech w Twoim życiu będzie spełnione.
      ​​​​​​​

      ​​​​​​​

    • ROK 2020 ROKIEM ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
     • ROK 2020 ROKIEM ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

      18.05.2020

      ,,Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać .

                                                                               Jan Paweł II

      Nauczanie Jana Pawła II jest ponadczasowe. Dzisiaj, gdy w okresie pandemii koronawirusa trwa walka o każde ludzkie życie, trzeba przypomnieć, że Papież niestrudzenie głosił konieczność poszanowania każdej osoby ludzkiej, szczególnie broniąc najsłabszych i bezbronnych.

      Święty Jan Paweł II szerzył na całym świecie prawdę o człowieku. Odwiedził 132 kraje, krzewiąc uniwersalne wartości, zostawiając ślad w sercach i umysłach ludzi, których spotkał na swojej drodze. Wpłynął znacząco na losy Polski, Europy i świata.

      Jego rola jako Człowieka, Papieża, Polaka, niekwestionowanego autorytetu moralnego jest niezaprzeczalna. Starajmy się o tym pamiętać.

      Zachęcam wszystkich uczniów do wykonania pracy plastycznej. Może to być laurka dla Świętego Jana Pawła II lub portret naszego kochanego papieża.

      Prace - zdjęcia wysyłamy na  messengera do wtorku do godz. 15.00.

     • KOMUNIKAT WÓJTA GMINY CHMIELNO DOTYCZĄCY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

      14.05.2020

       

                                                         Szanowni Państwo,

                 W placówkach oświatowych Gminy Chmielno trwały intensywne prace i przygotowania mające na celu dostosowanie do wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Przygotowane zostały m.in. sale, szatnie, opracowane zostały odpowiednie procedury, zakupiono środki ochrony indywidualnej, a cały personel został przeszkolony pod kątem procedur związanych z epidemią COVID-19.

      Biorąc pod uwagę gotowość placówek, bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, ich rodziców, opiekunów oraz pracowników, planowaliśmy otworzyć Przedszkole Samorządowe „Baśniowa Kraina” i oddziały przedszkolne przy szkołach w możliwie najkrótszym czasie.

      Decyzja o otwarciu uzależniona była od pisemnych deklaracji rodziców o posłaniu dzieci do przedszkoli. Dlatego też, na dzień dzisiejszy, mimo spełnienia wszystkich wytycznych GIS oraz pełnej gotowości, nie otwieramy placówek ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszonych dzieci.

      Odpowiadając na zgłoszenia rodziców, 25 maja br. otwieramy Przedszkole Samorządowe „Baśniowa Kraina” w Chmielnie. Pozostałe placówki nadal będą w stałym kontakcie z rodzicami. W momencie gdy liczba zgłoszonych  dzieci tj. min. 6 pozwoli na stworzenie grupy, pozostałe  placówki zostaną otwarte.

      O podejmowanych decyzjach będą Państwo informowani na bieżąco. 

       

                                                                Michał Melibruda

                                                            Wójt Gminy Chmielno

     • ŻYCZENIA DLA KRÓLOWEJ

      11.05.2020

       Drodzy Rodzice i Uczniowie w Styczniu podczas lekcji języka angielskiego uczniowie klasy I z pomocą nauczyciela Pani Jolanty Cybula napisali kartki z życzeniami noworocznymi w języku angielskim do królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II. Z radością pragnę podzielić się z Państwem miłą informacją, że biuro prasowe królowej Elżbiety II, które mieści się w pałacu Buckingham w Londynie odpisało na kartki z podziękowaniami w imieniu królowej za nadesłane życzenia i obrazki wykonane przez uczniów klasy I uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kożyczkowie.

                                                                                                    Pozdrawiam

                                                                                Nauczyciel języka angielskiego

                                                                                              Jolanta Cybula

     • ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM

      03.05.2020

      Kochani rodzice i dzieci...

      Przedszkolaki z naszej szkoły realizowały projekt "Zdrowo jem, więcej wiem". Przez krótki czas poznawaliśmy rzeczy, produkty które są bardzo ważne dla naszego organizmu aby był zdrowy. Zachęcamy Was abyście też dbali o siebie. Pokrótce przedstawię co takiego jest najważniejsze ;-)

      1. Najważniejsze składniki pożywienia to: białko, węglowodany, tłuszcze.

      * Białko - jest składnikiem niezbędnym do budowy nowych komórek ciała - kości i mięśni, a więc do tego abyście zdrowo się rozwijali. Wybieramy to co jest zdrowe: produkty mleczne, jajka, ryby, mięso (indyk); również warzywa strączkowe: fasola, groch, soczewica.

      * Węglowodany (cukry) - są źródłem energii dla organizmu, głównie zaś mózgu. Dzięki nim mamy siłę, aby biegać, grać w piłkę, uczyć się i myśleć. Wybieramy ten cukier, który jest naturalny, zawarty w owocach i warzywach oraz w ciemnym pieczywie, kaszy i ryżu.

      * Tłuszcze - są źródłem energii dla naszego organizmu, ale nie powinniśmy jeść go za dużo, gdyż odkłada się w tkance tłuszczowej w naszym ciele.  Występuje głównie w maśle, smalcu, tłustych serach, tłustym mięsie. Tłuszcz występuje również tam, gdzie zupełnie byśmy się go nie spodziewali, np. w ciastach, kremach, batonikach, cukierkach i większości słodyczy oraz w chipsach, majonezie, frytkach. Ale mamy również dobry tłuszcz: znajdujemy go w rybach, oliwie, orzechach, migdałach ,itp.

      2. Wartościowe składniki mineralne w naszym pożywieniu.

      Aby być zdrowym i by organizm mógł się prawidłowo rozwijać, pożywienie powinno dostarczyć nam również witamin i składników mineralnych.

      * Składniki mineralne - wapń, magnez, fosfor; to składniki budulcowe, potrzebne też do tego, aby nie łamały się kości. Jemy takie produkty jak: żółty ser, kefir, jogurt, fasola, warzywa strączkowe.

      * Witaminy - wspomagają one przyswajanie podstawowych składników odżywczych.

      Witamina C - pomaga nam przy przeziębieniach, kiedy jest katar, kaszel. Powinniśmy jeść jak najwięcej: czarnej porzeczki, aronii, natka pietruszki, jabłka, gruszki, papryka.

      Witamina A - pomaga utrzymać ładną i zdrową skórę naszego ciała.Dba o wzrok, chroni przed chorobami i zwiększa odporność. Źródłem witaminy A to przede wszystkim: marchewka, dynia, morele, pomidory, jajka, masło, nabiał, ryby.

      Witamina D - znajduje się ona w skórze i zaczyna działać o organizmie, gdy bawicie się na świeżym powietrzu. Aby jej nie zabrakło zimą , bardzo dobrze jeść więcej ryb i jajek.

      Witamina B - pomaga w koncentracji uwagi, zapamiętywaniu, utrzymaniu dobrego humoru, chroni przed przemęczeniem. Musimy spożywać: ciemne pieczywo, kiełki, nabiał, jajka, kasza gryczana.

      * Sztuczne substancje - pozbawione dobrych składników produkty dostają się do naszego organizmu, to - aby mogły być strawione - kradną z organizmu takie skłądniki, jak: wapń, magnez, witaminy B. Przyczyniają się do 

      * Zły cukier - niestety zły cukier przyczynia się do próchnicy zębów, boli od niego brzuch i głowa. Wpływa również na to, że możemy uczyć się gorzej. Lepiej go unikajmy. Występuje przede wszystkim w: słodyczach, słodkich napojach gazowanych, chipsach.

      Ważne!!

      Widzimy, że w chipsach, żelkach, batonikach, słodkich napojach nie ma żadnych wartościowych składników, jest tam zły cukier i zły tłuszcz.

      Proszę, wybieramy to co naprawdę jest zdrowe dla naszego organizmu.

       

      Ważne jest, abyśmy czytali ulotki danych produktów, które kupujemy.

      Przesyłam link:

                         

       

      Druga ważna rzecz to PIJMY CODZIENNIE WODĘ !!!

      Woda jest bardzo ważna dla naszego organizmu. Wodę potrzebują również zwierzęta i rośliny. Bez wody możemy przeżyć zaledwie kilka dni (3-6). Jest bardzo ważna, ponieważ ciało człowieka w dużej części składa się z wody.

      Woda jest składnikiem krwi. Składniki pożywienia, które wpływają na wzrost i rozwój organizmu ( w tym witaminy i sole mineralne), po odpowiednich przemianach, są rozpuszczane w naszych ciałach. Woda zabiera też z naszego organizmu zbędne produkty.

      Przedszkolaki stworzyły postać WODOLUBKA aby zachęciły do picia zdrowej wody.

       

       

      Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, przyłączcie się do nas abyśmy razem wiedzieli jak zadbać o własny organizm.