• Procedury bezpieczeństwa

   •  

    Procedura bezpieczeństwa obowiązująca od 1 września 2021 r.

     

     

     

    § 1

    Przybycie do szkoły

     

    1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, lub w izolacji.
    2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
    3. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły ma obowiązek dezynfekowania rąk przy użyciu udostępnionego dla wchodzących dozownika.
    4. Opiekunowie odprowadzający uczniów mogą wchodzić tylko do wydzielonej przestrzeni wspólnej, przy zachowaniu następujących zasad:
     1. jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,
     2. zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
     3. zachowanie dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
     4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub używać rękawiczek jednorazowych.

     

     

    § 2

    Dezynfekcja

     

    1. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
    2. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
    3. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
    4. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
    5. Dyrektor wykonuje monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
    6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

     

     

    § 3

    Wystąpienie u ucznia lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19

     

    1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
    2. W przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19, personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) i zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
    3. Pracownicy szkoły zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
    4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
    5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

     

     

    § 4

    Stołówka

     

    1. Odległość pomiędzy stanowiskami pracy na stołówce szkolnej powinna wynosić co najmniej 1,5 m, a jeżeli jej zachowanie jest niemożliwe, wówczas pracownicy stołówki korzystają ze środków ochrony osobistej w postaci masek, przyłbic, rękawic ochronnych, fartuchów.
    2. Posiłki są spożywane z rówieśnikami z danej klasy. Jeżeli zachowanie tego warunku jest niemożliwe, dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
    3. Zainstalowana w szkole fontanna wody pitnej zostaje wyłączona do odwołania.
    4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C, lub je wyparzać.
    5. W przypadku korzystania z cateringu od dostawców wymaga się pojemników i sztućców jednorazowych.

     

     

    § 5

    Świetlica

     

    1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.
    2. Świetlicę należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania uczniów w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych – czyszczenie przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji.

     

     

    § 6

    Organizacja zajęć

     

    1. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, stosuje się następujące zasady:
     1. zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,
     2. pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
     3. przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
     4. w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,
     5. w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę.
    2. Plan lekcji zostaje ustalony w taki sposób, aby unikać częstej zmiany przez daną klasę pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
    3. W klasach I–III uczniowie przez cały czas zajęć przebywają w jednej sali.
    4. Do jednej grupy uczniów przyporządkowani są ci sami nauczyciele, o ile pozwalają na to warunki kadrowe.
    5. W klasach IV–VIII uczniowie przemieszczający się pomiędzy salami lekcyjnymi są obowiązani nosić osłony ust i nosa.
    6. Uczniowie zmieniający salę lekcyjną powinni udać się w czasie przerwy bezpośrednio do sali, w której odbędą się zajęcia z kolejnego przedmiotu.
    7. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.