• Kompetencje i zadania rady rodziców

    • Czym jest rada rodziców?

    Rada rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły.

    Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców w kontaktach:

    • z innymi organami szkoły (radą pedagogiczną, dyrektorem, samorządem uczniowskim),
    • z samorządem lokalnym, czyli organem prowadzącym szkołę, we wszelkich sprawach związa­nych ze szkołą, w szczególności jej finansowaniem,
    • kuratorium oświaty, czyli organem nadzoru pedagogicznego, we wszelkich sprawach związa­nych z działalnością edukacyjną i wychowawczą szkoły,

    Aby rada rodziców działała właściwie jako organ szkoły:

    • musi być autonomiczna, całkowicie niezależna od dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, co powinno przejawiać się w szczególności w sposobie wybierania jej członków, samodzielnym określaniu struktury i zasad pracy oraz samodzielnym gromadzeniu i wydatkowaniu środków,
    • musi mieć odpowiednią, efektywną strukturę organizacyjną oraz określony precyzyjnie sposób pracy i tryb podejmowania decyzji,
    • musi utrzymywać bieżący kontakt z rodzicami, w szczególności w celu informowania ich o działaniach rady oraz wydatkowaniu pieniędzy,
    • musi posiadać własny budżet i samodzielnie, efektywnie nim zarządzać.

    Kompetencje rady rodziców określa przede wszystkim art. 54 ustawy o systemie oświaty:

    • Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły (rady pedagogicznej, samorządu ucz­niowskiego), organu prowadzącego szkołę (czyli gminy) oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny (czyli kuratorium oświaty) z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
    • Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmu­jącego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.
    • Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie tre­ści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
    • Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora szkoły.
    • Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

    Inne kompetencje rady rodziców zawarte w ustawie o systemie oświaty:

    · Udział przedstawicieli rodziców w komisji konkursowej powołanej w celu wyboru dyrektora (art. 36a ust. 5 pkt 2b oraz ust. 5b pkt 2)..

    Kompetencje rady rodziców wynikające z Karty nauczyciela:

    ·Wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela (art 6a ust. 1 pkt 5).

    ·Przedstawianie opinii na temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontrakto­wego i mianowanego za okres stażu (art. 9c ust. 6 pkt 1 i 2).

     

    • Obowiązki Rady Rodziców

     

    Rada rodziców ma obowiązek:

    ·gospodarowania zgromadzonymi środkami finansowymi w sposób racjonalny i oszczędny, przy czym należy pamiętać, że finanse rady mogą być kontrolowane jedynie przez:

    •  wewnętrzny organ kontrolny rady rodziców (np. komisję rewizyjną),
    •  regionalną izbę obrachunkową,
    •  urząd skarbowy.

    · stworzenia wewnętrznej struktury organizacyjnej oraz sposobu pracy i trybu podejmowania de­cyzji, które zapewnią jej niezbędną sprawność i operatywność, dopasowane do realiów szkoły,

    · działania w sposób przejrzysty - rodzice powinni być informowani o prowadzonych przez radę działaniach, w szczególności o wykorzystywaniu środków finansowych rady rodziców.

    Uwaga: rada rodziców nie ma osobowości prawnej.

    Jednak musi działać zgodnie z:

    ·ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych,

    ·ustawą o rachunkowości.

    • Powołanie rady rodziców

     

    W skład rad rodziców wchodzą:

    · w szkołach - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału,

    Uwaga: w skład rady rodziców nie może wchodzić więcej niż po jednym przedstawicieli każdej klasy.

    • Regulamin rady rodziców

     

    Rada rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

    Regulamin powinien być napisany w sposób przejrzysty, staranny, uwzględniający specyfikę danej szkoły, przy wzięciu pod uwagę dokumentów szkolnych a zwłaszcza statutu szkoły.

    Regulamin musi zawierać:

    · wewnętrzną strukturę rady (np. że jest prezydium, komisja rewizyjna)

    ·tryb pracy rady (np. jak często odbywają się spotkania prezydium i plenarne, jak są podejmo­wane decyzje, jaki jest sposób zwoływania posiedzeń rady),

    ·szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad klasowych oraz przedstawicieli rad od­działowych do rady rodziców,

    · zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.

    Właściwie skonstruowany regulamin powinien określać jeszcze inne zagadnienia, np.:

    ·cele i zadania rady rodziców,

    ·zasady dokonywania zmian w regulaminie rady rodziców.

     

    INFORMACJE O RADZIE RODZICÓW W NASZEJ SZKOLE

     

    Ø  Głównym zadaniem Rady Rodziców jest harmonijne współdziałanie wszystkich Rodziców w sprawach jakości kształcenia i wychowania dzieci, wzbogacenia życia ogólnoszkolnego.

    Ø  Naszym priorytetem jest wspieranie Uczniów, Dyrekcji Szkoły    i  Grona Pedagogicznego we wszystkim, co służy wartościowemu rozwojowi osobowości dziecka, co pozwala mu w mądry, ale       i ciekawy sposób rozwijać swoje zainteresowania, a także we wszystkim co dostarcza radości podczas zabawy i wypoczynku.

     

    Ø  Zebrane fundusze są pod pełną kontrolą Rady Rodziców i w znaczący sposób wspomagają potrzeby szkoły w zakresie m. in. zakupu pomocy dydaktycznych, wspomagania dzieci będących   w potrzebie, nagród, wspieraniu szkolnych imprez.

     

    My, rodzice

    jesteśmy pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej

     i na jej rzecz działamy.

     Uczestniczymy w życiu szkoły na co dzień i od święta.
    Współtworzymy wizerunek szkoły.

    Wspieramy uczniów potrzebujących, promujemy najzdolniejszych.

    Działalność Rady Rodziców możliwa jest dzięki naszemu wsparciu finansowemu

     

     Składka i sposoby jej opłacania:

     

    • Jednym z ważnych zadań przypisanych Radzie Rodziców jest gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły. Dlatego apelujemy o dokonywanie wpłat składek ustalonych  przez Radę Rodziców na rok szkolny 2015/2016 w  wysokości rocznej od rodziny - 30 zł.

    Pieniądze zostaną zagospodarowane na potrzeby naszych dzieci i będą wspierać ich funkcjonowanie w szkole na różnych płaszczyznach.

     

    Składkę można wpłacić:

    • Wychowawcy klas

     

    Serdecznie zapraszamy do współpracy!!!