• Regulaminy szkolne

   •  

    REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŻYCZKOWIE

    1. Postanowienia ogólne
     1. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów w czasie przerw lekcyjnych wg ustalonego harmonogramu.
     2. Harmonogram dyżurów ustala dyrektor szkoły w oparciu o stały plan lekcji i po każdej jego zmianie.
     3. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim i w gabinecie dyrektora.
     4. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
     5. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły
     6. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach.
     7. Miejscem dyżuru są:  korytarze, schody, sanitariaty i stołówka.
     8. W szkole jednocześnie pełni dyżur 2 nauczycieli - po jednym odpowiednio na pierwszym piętrze i na parterze.
     9. W pełnieniu dyżurów nauczycieli wspierają pracownicy obsługowi (sprzątaczki)
     10. W miesiącach wiosennych i letnich (w pogodne dni) nauczyciele pełnią dyżur na boisku trawiastym lub placu zabaw, wszystkie dzieci powinny opuścić teren budynku szkoły, a dyżur w szkole pełni sprzątaczka.
     11. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia.
     12. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną zaczyna się o godz. 720, a kończy po zakończeniu nauki o godzinie 1530.
     13. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela dyżurującego przyjmuje również jego dyżury po odbytej lekcji. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, to dyrektor szkoły wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.
       
    1. Obowiązki nauczyciela dyżurującego
     1. Punktualnie rozpoczyna dyżur na wyznaczonym miejscu zgodnie z planem dyżurów nauczycielskich.
     2. Przed rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany do sprawdzenia swojego miejsca pracy pod względem bhp.
     3. Natychmiast po dzwonku zajmuje stanowisko na przydzielonym sektorze i opuszcza je po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu, w którym dyżurował (porządek itp.).
     4. W trakcie pełnienia dyżuru zajmuje miejsce umożliwiające mu ogarnięcie wzrokiem całego terenu dyżurowania.
     5.        Przez cały czas trwania dyżuru przebywa z uczniami.
    2. Pilnuje, aby wszyscy uczniowie przebywali we właściwych miejscach..
    3. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci, a w szczególności:

    a).  zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, w sanitariatach oraz w zakamarkach;

      b).    nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego (sklep,    ulica, boisko, dom);

    c).   dba o czystość w budynku, poprzez wymaganie od uczniów nie zaśmiecania budynku i wdrażania ich do sprzątania po sobie i swoich kolegach;

    d).   eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów;

    e).   eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego zachowania uczniów;

    f).  zabrania przebywania dzieci w klasie bez wyraźnej potrzeby i opieki innego nauczyciela;

    g).  zabrania wchodzenia do toalet dużych grup uczniów.

    1. Zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonym podczas dyżuru zniszczeniach mienia szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły,
    2. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.
    3. W przypadku gdy dziecko ulegnie wypadkowi nauczyciel dyżurny zobowiązany jest do:

                                   a).     udzielenia pierwszej pomocy o ile istnieje taka konieczność,

    b).     wezwania odpowiednich służb medycznych,

    c).     powiadomienia dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku,

    d).     zabezpieczenia miejsca wypadku,

    e).  odnotowania zaistniałego wypadku w książce ewidencji wypadków.

     11.   Ustala winnego zniszczonego mienia szkolnego  (okno, drzwi, gazetki, obrazy, itp.)  przez   dzieci  na przydzielonym terenie i powiadamia wychowawcę i dyrektora szkoły   12.            Zgłasza  wychowawcy o niewłaściwym zachowaniu się uczniów w czasie przerw.

    1.  Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak: przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami oraz innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów ( np. czytanie gazetek, sprawdzanie klasówek, odpytywanie uczniów itp.)
    2. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora .
    3.  Nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły podczas przerwy
    4.   Zgłasza dyrektorowi szkoły pobyt na terenie budynku osób niepowołanych


     

     III.   Postanowienia końcowe.
     

    1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania.

    2. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej wszelkich propozycji związanych z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły.

    3.    Nie wywiązywanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą konsekwencje służbowe.

    4.   Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.


                                                                  

    **********************************************************************************************************************************************

    REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

    1. Świetlica jest czynna codziennie od godz. 7.30 do 15.00.
    2. Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek przebywać w świetlicy przed zajęciami, jeżeli nie zaczynają ich o godz. 7.45 i po skończonych zajęciach, czekając na autobus.
    3. W świetlicy obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie.
    4. Świetlicy nie należy opuszczać bez pozwolenia  wychowawcy.
    5. Uczniowie, którzy chcą się zwolnić z zajęć świetlicowych, muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców.
    6. Uczniowie mają prawo korzystać w świetlicy z gier stolikowych.
    7. Gry wypożycza nauczyciel i odbiera je w kompletnym stanie.
    8. Przerwy międzylekcyjne należy spędzać na boisku lub korytarzu.
    9. W czasie przerw obiadowych w świetlicy mają prawo przebywać uczniowie korzystający z dożywienia.
    10. Za zniszczenie mienia w świetlicy szkolnej odpowiadają rodzice uczniów.

     

    *******************************************************************************************************************************************

    REGULAMIN SZATNI SZKOLNEJ

    1.    Szatnia szkolna jest czynna w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z planem szkoły oraz 15 min po zajęciach.
    2.    Uczniowie pozostawiają okrycia w wyznaczonych miejscach przed zajęciami i odbierają po skończeniu zajęć.
    3.    Okrycia pozostawione w szatni powinny być podpisane w niewidocznym miejscu. Ułatwi to rozpoznanie w sytuacji konfliktowej.
    4.    Uczniowie przychodzą do szatni nie wcześniej niż na godzinę 7.30 od tej godziny nauczyciel dyżurujący przejmuje opiekę nad dzieckiem. Przed godziną 7.30 za bezpieczeństwo dziecka odpowiada rodzic.
    5.    W przypadku spóźnienia rodzic powinien odprowadzić dziecko do klasy.
    6.    Na terenie szatni mogą przebywać osoby, które przyprowadzają lun odprowadzają dzieci do szkoły.
    7.    W trakcie zająć – wyjść zorganizowanych pobieranie okrycia jest możliwe tylko z pracownikiem obsługi lub nauczycielem prowadzącym.
    8.    W szatni nie wolno pozostawiać wartościowych przedmiotów ( dokumentów, portfeli, telefonów komórkowych, kluczy itp.)
    9.    Uczniowie realizujący zajęcia zgodnie z planem nie mogą przebywać na terenie szatni.
    10. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałych zaistniałe szatni należy niezwłocznie zgłaszać wychowawcy bądź pracownikowi obsługi.

     

    ******************************************************************************************************************************************

    REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

    1. Do pracowni komputerowej uczniowie wchodzą pod opieką nauczyciela i zajmują wyznaczone stanowiska.
    2. Uczniowie podczas lekcji zachowują spokój, sumiennie wykonują swoją pracę, utrzymują stanowisko pracy w należytym porządku oraz szanują powierzony im sprzęt.
    3. Przy pracy z komputerem uczniowie powinni przestrzegać następujących zasad: ·

    •  nie włączać komputera bez zgody nauczyciela oraz nie wyłączać komputera natychmiast po jego włączeniu, odczekać 5 - 10 sekund,
    •  najpierw włączać jednostkę centralną, a później inne urządzenia (np. monitor), pamiętać, że wyłączanie przeprowadzamy w odwrotnej kolejności niż włączanie,
    • korzystać wyłącznie z kompletu płyt przechowywanych w pracowni dla ochrony danych przed przedostaniem się wirusa, przyniesienie do pracowni płyt z zewnątrz należy bezwzględnie zgłosić opiekunowi pracowni przed ich umieszczeniem w napędzie komputera,
    •  dołączać i odłączać dodatkowe urządzenia zewnętrzne mogą uczniowie tylko przy wyłączonym zasilaniu, i w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia,
    •  nie wyjmować płyt podczas pracy stacji dysku (gdy pali się lampka dysku),
    •  nie odpowiadać „tak” na pytanie, którego się nie rozumie,
    • nie wychodzić z programów poprzez przeładowanie komputera, jedynie w sytuacji zawieszenia systemu,
    •  niedozwolone jest nadmierne obracanie monitora w celu poprawy widoczności, zabronione jest pisanie na nim i na jakimkolwiek innym urządzeniu lub wyposażeniu pracowni,
    •  bezwzględnie zabronione jest samowolne zmienianie konfiguracji składników zestawu komputerowego i ustawień zainstalowanego w nim oprogramowania, nie wolno bez konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia niczego kasować z dysku stałego, kopiować programów na płyty itp.
    •  bez zgody opiekuna pracowni nie wolno wykonywać jakichkolwiek wydruków na urządzeniach drukujących, wszelkie materiały stworzone na tych urządzeniach są własnością pracowni,
    •  na stanowisku pracy z komputerem nie spożywać posiłków i nie pić napojów,
    •  w czasie pracy na stanowisku komputerowym należy zachować odległość nie mniejszą niż 50-70 cm od ekranu monitora.

    4. O ile nauczyciel nie poleci inaczej, po zakończonej lekcji nie należy wyłączać jednostki centralnej komputera, ani monitora. Przed wyłączeniem komputera należy zakończyć działanie wszystkich programów.
    5. W przypadku intensywnej lub długotrwałej pracy przy komputerze stosować minimum co dwie godziny 15-minutowe przerwy połączone z ruchem fizycznym i sprawnym wietrzeniem pracowni.
    6. Zawsze po zakończonej lekcji należy uporządkować stanowisko pracy, wyjąć nośniki danych ze wszystkich napędów oraz dosunąć krzesła, aby nie tarasowały przejścia.
    7. O zauważonych uszkodzeniach lub zniszczeniach sprzętu komputerowego należy natychmiast poinformować nauczyciela.
    8. Za umyślne zniszczenie sprzętu przez ucznia odpowiadają jego rodzice.
    9. Wszelkie prace porządkowe i konserwacyjne stanowiska komputerowego mogą być wykonywane tylko po wyłączeniu zasilania pracowni. Do czyszczenia używać lekko wilgotnej ściereczki.
    10. Podczas pracy z komputerem obowiązują ogólne przepisy BHP dotyczące obsługi urządzeń elektronicznych.

     

    ********************************************************************************************

    REGULAMIN KORZYSTANIA Z HOLU

     

    1. Hol jest również miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć fizycznych i SKS.
    2. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły. Opiekę nad nimi w czasie zajęć sprawuje zespół ćwiczący. Codziennej kontroli musi podlegać stan drabinek czy są dostatecznie przymocowane do ściany.
    3. Jeśli hol nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to dyrektorowi  (nieprawidłowości) celem ich niezwłocznego usunięcia.
    4. Wadliwy sprzęt do ćwiczeń winien być usunięty z holu, lub tak zabezpieczony, by uniemożliwiał korzystanie z niego.
    5. Każda klasa czy zespół korzystający  holu jest odpowiedzialny za ład i porządek w jego obrębie jak i w szatni czy sąsiadującym z nim korytarzu.
    6. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. Wszelkie uszkodzenia uczniowie powinni niezwłocznie zgłosić nauczycielowi.
    7. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój i obuwie gimnastyczne.
    8. W czasie ćwiczeń należy zadbać o bezpieczeństwo wykonujących je , odpowiednio ich zabezpieczać przy wykonywaniu ich zgodnie z wymogami metodycznymi oraz doświadczeniem i wiedzą nauczyciela.
    9. Nauczyciel zobowiązany jest do wyłączenia z zajęć uczniów, których kondycja fizyczna i psychiczna w danym dniu nie gwarantuje zachowania pewnego bezpieczeństwa, a uczniów, których stan zdrowia budzi zastrzeżenia powinien kierować na badania lekarskie.
    10. Po skończonej lekcji uczniowie porządkują sprzęt z holu. Nauczyciel sprawdza czy hol pozostanie w należytym porządku.

     

    ***************************************************************************

     

    REGULAMIN  KORZYSTANIA  Z  PLACU  ZABAW

    PRZY  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  W  KOŻYCZKOWE

    1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży   szkolnej.
    2. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli, rodziców lub opiekunów.
    3. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem,

     a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:

    - w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na

      rowerze,

    - zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń

      zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, drabinek, bramek i   

      dachów domków,

    - zabronione jest korzystanie z urządzeń na placu zabaw przez więcej niż

      jedno dziecko na jednym miejscu.

    4. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:

        - zaśmiecania terenu,

        - niszczenia i uszkadzania roślinności,

        - dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych oraz ogrodzeń,

        - zakłócania spokoju i porządku publicznego,

        - palenie ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i  

          szkodliwych substancji chemicznych,

        - wprowadzania zwierząt,

        - spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,

        - przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.

    5. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub

         zniszczenia zieleni prosimy zgłaszać do Dyrekcji Szkoły Podstawowej w

         Kożyczkowie. Plac zabaw ma służyć wypoczynkowi naszych wychowanków. Starajmy się, aby zabawa dzieci nie była zakłócona wypadkami spowodowanymi nieprzemyślanymi działaniami. Zadbajmy o to, aby teren placu zabaw mógł służyć wyłącznie jako miejsce zabaw i wypoczynku

     

    *******************************************************************************

     

                      REGULAMIN  KORZYSTANIA  Z  BOISKA  SZKOLNEGO

     

         1. Właścicielem boiska jest Szkoła Podstawowa w Kożyczkowie.

         2. Boisko szkolne i znajdujące się na nich urządzenia sportowe jest przeznaczone do

             prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, różnych form zajęć pozalekcyjnych,

             rozgrywania zawodów sportowych oraz innych imprez przewidzianych w planie pracy

             szkoły.

         3. Z boiska w pierwszej kolejności korzystają uczniowie, realizując zajęcia programowe.

         4. Uczniowie i inne grupy zorganizowane korzystające z obiektu podczas zajęć

             lekcyjnych, rozgrywek i zajęć pozalekcyjnych muszą przebywać pod opieką nauczycieli

             bądź osób dorosłych. Sposób i zasady korzystania należy wcześniej ustalić z dyrektorem

             szkoły.

          5. Zajęcia wychowania fizycznego na boisku odbywają się w obecności nauczyciela.

          6. Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw międzylekcyjnych odpowiada nauczyciel

             dyżurujący.

          7. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu szkoła nie ponosi

              odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów i osób przebywających  na terenie

              boiska szkolnego.

         8.  Osoby prywatne mogą przebywać na terenie boiska pod warunkiem, że użytkują obiekt 

              zgodnie ze sportowym przeznaczeniem.

         9.  Osoby prywatne, uczniowie z innych szkół, którzy korzystają z boiska przed                  

              rozpoczęciem rozgrywek powinni zapoznać się z regulaminem i wyodrębnić ze swojej         

              grupy osoby odpowiedzialne za ład i porządek.

        10.  Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy zgłaszać do nauczyciela       

               dyżurującego, konserwatora lub dyrektora szkoły.

        11.  Sprzęt i urządzenia sportowe znajdujące się na boiskach szkolnych powinny być   

               wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem i z zachowaniem podstawowych zasad   

               bezpieczeństwa. Zabrania się wspinania się i zwisania z bramek.   

        12.  Uczniowie powinni być przeszkoleni w zakresie umiejętności posługiwania się

               sprzętem sportowym.

        13.  Z boiska szkolnego należy korzystać w sposób kulturalny, należy o nie dbać, a po

               zakończeniu zajęć miejsce należy zostawić w należytym porządku.

        14.  Za wszelkie uszkodzenia materialnie odpowiada osoba, która wyrządziła szkodę lub jej

               prawni opiekunowie.

        15.  Na obiekcie obowiązuje zakaz:

    • Wprowadzania psów i innych zwierząt,
    • Niszczenia urządzeń,
    • Wspinania się po bramkach,
    • Niszczenia zieleni i ławek,
    • Jazdy po boisku pojazdami,
    • Palenia wyrobów tytoniowych,
    • Spożywania napojów alkoholowych,
    • Przebywania osobom pod wpływem alkoholu oraz innych  środków odurzających,
    • Zaśmiecania terenu.

     

         16.  Stan techniczny boiska sportowego kontroluje nauczyciel prowadzący zajęcia.

         17.  Jeśli, stan boiska nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma 

                 obowiązek zgłosić nieprawidłowości dyrektorowi celem ich niezwłocznego usunięcia.

         18.  Nie należy wydawać uczniom sprzętu sportowego, który samowolnie i niewłaściwie

                użyty może stwarzać zagrożenie oraz nie dopuszczać do zajęć na boisku szkolnym wówczas,              gdy nie ma zapewnionego nadzoru.

         19.  Sprzęt sportowy znajdujący się na terenie boiska może być używany

                tylko w obecności i na polecenie nauczyciela.

         20.  W razie konieczności wezwania pomocy lekarskiej lub innych służb można skorzystać

                 z telefonu znajdującego się w szkole (w czasie godzin pracy placówki).

     

    *************************************************************************

    REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH

    W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŻYCZKOWIE

     

                Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-09-2012 r.

     

    1. W szkole, w czasie wolnym od nauki mogą odbywać się w godzinach od 15.00 do 18.00 dyskoteki szkolne, jako forma zagospodarowania czasu wolnego uczniów szkoły.

    2. Organizatorem dyskotek jest Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami.

    3. Samorząd Uczniowski organizuje dyskoteki ogólnoszkolne nie częściej niż jeden raz w miesiącu.

    4. Każda klasa może organizować indywidualne klasowe dyskoteki. Wówczas opiekunem jest wychowawca i co najmniej 1 rodzic.

    5. Dyskoteki szkolne są bezpłatne dla uczestników.

    6. W dyskotekach szkolnych nie mogą uczestniczyć osoby obce. Wyjątek stanowią zaproszone przez szkołę zorganizowane grupy uczniów innej szkoły pod opieką nauczyciela.

    7. Uczniowie, którzy zostali ukarani karą regulaminową dyrektora szkoły nie mogą brać udziału w szkolnych dyskotekach.

    8. Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego ( korytarze, toalety i inne wykorzystywane pomieszczenia) odpowiedzialni są wszyscy uczestnicy dyskoteki. Nadzór nad uporządkowaniem pomieszczeń sprawuje opiekun dyskoteki i Rada Samorządu Uczniowskiego.

    9. Termin dyskoteki organizatorzy zobowiązani są uzgodnić z dyrektorem szkoły.

    10. Dla zapewnienia bezpieczeństwa bawiących się podczas dyskoteki uczniów oraz

    zabezpieczenia obiektu szkolnego, opiekę na dyskotece powinno sprawować co najmniej dwóch nauczycieli. Nauczycieli mogą wspierać rodzice.

    11. Nauczyciele sprawują opiekę na prośbę Rady Samorządu Uczniowskiego. W miarę możliwości dyżur wychowawczy na dyskotece powinni pełnić kolejno wszyscy nauczyciele szkoły.

    12. Straty materialne (zawinione) powstałe podczas dyskoteki pokrywane są przez sprawcę (ucznia i jego rodziców).

    13. Na 2 dni przed dyskoteką opiekun Samorządu Uczniowskiego – organizator, składa dyrektorowi szkoły deklarację nauczycieli o chęci sprawowania opieki. W przypadku braku odpowiedniej liczby opiekunów dyskoteka nie może się odbyć.

    14. Zadaniem opiekunów Samorządu Uczniowskiego - organizatorów jest zapoznanie nauczycieli dyżurujących z regulaminem i rozdysponowanie im zadań, przestrzegania terminów rozpoczęcia i zakończenia zabawy, zapewnienie dostępu do telefonu, a w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa uczniów bądź budynku szkolnego, zawiadomienie Powiatowej Komendy Policji w Kartuzach. ( tel. 997 ).

    15. Budynek szkoły podczas trwania dyskoteki jest zamknięty.

    16. W przypadku konieczności wcześniejszego opuszczenia szkoły (przed zakończeniem dyskoteki) uczeń ma obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi pełniącemu dyżur.

    17. Wszystkim uczniom uczestnikom dyskoteki bezwzględnie zabrania się:

    - wnoszenia do budynku szkoły jakichkolwiek używek, narzędzi niebezpiecznych,

    - palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania jakichkolwiek środków

    odurzających

    - agresywnych i wulgarnych zachowań

    18.W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu organizator ma prawo usunąć uczestnika dyskoteki z budynku szkoły (po telefonicznym zawiadomienia rodzica bądź opiekuna ) lub zakończyć dyskotekę przed czasem.

    19. Uczestnika dyskoteki usuniętego za nieprzestrzeganie regulaminu musi osobiście ze szkoły odebrać rodzic bądź opiekun.

    20. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego i inni organizatorzy dyskotek mają obowiązek informowania dyrektora szkoły o niewłaściwym zachowaniu uczniów podczas szkolnych dyskotek.

    21. Rodzic (opiekun prawny) ma obowiązek odbioru dziecka ze szkoły po dyskotece lub daje pisemną, telefoniczną zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu.

    22. Na opiekunie SU spoczywa obowiązek zapoznania (przypomnienia) uczniów z regulaminem, na pierwszym w roku szkolnym apelu organizacyjnym.