• SPOTKANIA Z RODZICAMI
     • SPOTKANIA Z RODZICAMI

      03.02.2021

      Spotkania wychowawców z rodzicami odbędą się zdalnie na platformie TEAMS według następującego harmonogramu:

       

                      26.04.21r.

      • Klasa I – 16.30
      • Klasa II – 17.15
      • Klasa III – 18.00

                  27.04.21r.

      • Klasa IV – 16. 30
      • Klasa V – 17.15
      • Klasa VI – 18.00

                  28.04.21r.

      • Klasa VII – 17.00
      • Klasa VIII – 18.00
     • Konkurs „Piękno Kaszub w piosence ludowej”

      22.02.2021

       

       

      REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU

       „Piękno Kaszub w piosence ludowej”

       

      § 1

      Organizator konkursu

      1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Franciszka Tredera w Borzestowie.
      2. Konkurs realizowany jest w ramach obchodów „Dnia Jedności Kaszubów”.

      § 2

      Cel konkursu

      Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno kultury i krajobrazu  kaszubskiego. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności dostrzegania walorów swej “Małej Ojczyzny”, obserwacji, dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie własnej świadomości. Pośrednim celem jest również krzewienie postawy dziedziczenia tradycji ludowej.

      § 3

      Przedmiot konkursu

      Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej formie i formacje, nie mniejszym jednak niż format A4  przedstawiającej wybranej przez siebie dowolnej  piosenki lub przyśpiewki ludowej.

       - namalowanej na kartce nie mniejszej niż  format A4

      - techniką  dowolną ( farby, pastele, ołówek, kolaż, grafika komputerowa)

      § 4

      Uczestnicy konkursu

      1. Konkurs jest skierowany do uczniów uczęszczających na zajęcia języka kaszubskiego z klas I – VIII szkół podstawowych  gminy Chmielno.
      2. Uczestnicy konkursu podzieleni są na trzy grupy: uczniowie z klas I – III , IV – VI oraz VII- VIII .

      § 5

      Zasady udziału w konkursie

      1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
      2. Praca powinna posiadać 1 autora.
      3. Praca musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu.
      4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 2 prace.
      5. Na odwrocie pracy powinna znajdować się karteczka z imieniem i nazwiskiem autora oraz szkoła i klasa do której uczęszcza wraz  z informacją o tytule wybranej przez siebie piosenki do , której została stworzona praca .  
      6. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
      7. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie.
      8. Kartę zgłoszenia i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można uzyskać bezpośrednio kontaktując się z p. Anetą Witos bądź p. Katarzyną Kanczkowską- nauczycielami szkoły Podstawowej im. Franciszka Tredera w Borzestowie.
      9. Prace należy nadsyłać do placówki szkoły: Szkoła Podstawowa im. Franciszka Tredera w Borzestowie, Borzestowo 182, 83-334.
      10. Po zakończonym konkursie organizator nie odsyła prac- możliwość odbioru osobistego.

      § 6

      1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
      2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury. Jury przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach całego konkursu.
      3. Oceniając konkursowe prace, Jury weźmie pod uwagę rzetelność i staranność wykonania, walory techniczne oraz artystyczne.

       

      § 7

      Terminarz

      1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 22.02.2021roku.
      2. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 15.03.2021 r.  w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Franciszka Tredera w Borzestowie.
      3. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
      4. Rozstrzygnięcie konkursu  oraz rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi w dniu
       19 . 03.2021 roku w  „Dnia Jedności Kaszubów” (z uwzględnieniem reżimu sanitarnego).
      5. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w holu Szkoły Podstawowej w Borzestowie

       

       

      § 8

      We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.

       


                                                                                                    opracowały:  Aneta Witos

       

                                                                                                             Katarzyna Kanczkowska

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Karta zgłoszenia :

      L.p.

      Imię i nazwisko ucznia

      Klasa

      Tytuł piosenki

      Szkoła

      Imię i nazwisko opiekuna

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • Uwaga! Konkurs!

      22.02.2021

      KONKURS Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO

      Zapraszamy uczniów z klas IV-VIII do świetnej zabawy przy piosence. W słowach teksu piosenki ukryła się masa błędów językowych. Wasze zadanie polega na wypisaniu ich, obok zapisaniu poprawnej formy:)

      Proszę o wypisanie ich na kartce, zrobienie zdjęcia i przesłanie do p. Katarzyny Szreder (katarzyna.szreder@szkolakozyczkwo.onmicrosoft.com) w prywatnym czacie na platformę MS Teams.

      Dla detektywów poprawności językowej, którzy znajdą najwięcej błędów czekają drobne upominki. Czekamy na Wasze prace do piątku do godziny 24.00:)

      https://youtu.be/2yzpcSqTFVY

     • Akcja "Tusz do paki"

      17.02.2021

      Kochani Uczniowie,

      Bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji ekologiczno - edukacyjnej ,,Tusz do paki”. W naszej szkole zostaną umieszczone pojemniki na zużyte tusze do drukarek atramentowych, do których dzieci mogą wrzucać puste tusze zużyte w domu lub pracy rodziców. Za każdorazowe przyniesienie i wrzucenie dostaną nagrodę naklejkę z podziękowaniem. Organizator w imieniu dzieci przekazuje do TOZ co kwartał dużą ilość karmy dla bezdomnych zwierząt. Zachęcamy do udziału w tej szczytnej akcji!

     • KONKURS LITERACKI - KLASY IV - VIII

      09.02.2021

      Regulamin konkursu literackiego na wiersz/rymowankę

      o tematyce budowania pozytywnych relacji w sieci,

      czyli na płaszczyźnie wirtualnej poprzez e-komunikację, e-czaty, e-naukę
      i e-rozrywkę itp.

       

      9 lutego 2021r. to ważna data w kalendarzu działań na rzecz edukacji
      w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. To właśnie wtedy
      w około 100 państwach na całym świecie będziemy obchodzić Dzień Bezpiecznego Internetu. Hasłem przewodnim nadchodzącego wydarzenia jest zachęta Działajmy razem!

      W związku z trwającą pandemią COVID-19 i prowadzonym w szkołach nauczaniem zdalnym z wykorzystaniem wszelkich środków technologii komputerowej, szczególną uwagę chcemy skupić na wykorzystaniu potencjału Internetu w promocji tematu bezpieczeństwa on-line, a także promocji korzystania z możliwości technologicznych dla wspierania edukacji dzieci
      i młodzieży oraz ich twórczego rozwoju.

       

      1. Organizator konkursu:

      Szkoła Podstawowa w Kożyczkowie

       

      1. Cele konkursu:
       1. szerzenie idei bezpiecznej pracy w Internecie oraz wyrabianie odpowiednich nawyków;
       2.  zachęcanie do wspólnej, edukacyjnej zabawy, jako mądrego sposobu spędzania czasu z komputerem;
       3. wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich;
       4. propagowanie aktywności pisarskiej wśród dzieci i młodzieży;
       5. zaproszenie do rozwijania wyobraźni i wrażliwości literackiejkształtowanie postawy odważnego dzielenia się własną twórczością;

       

      1. Adresaci konkursu:

      Uczniowie klas IV-VIII

       

      1. Warunki udziału w konkursie:
      1. Zadaniem uczestników jest ułożenie, napisanie wiersza/rymowanki związanej tematycznie z budowaniem pozytywnej relacji w Internecie (na chacie, podczas e-lekcji itp.);
      2. Wiersz powinien składać się z maksymalnie 10 wersów (maksymalnie 750 znaków);
      3. Praca (wiersz/rymowanka) może być wzbogacona ilustracją wykonaną przez uczestnika;
      4. Praca powinna być napisana ręcznie w formacie A4, z ewentualnym rysunkiem;
      5. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie (ułożone samodzielnie przez uczestnika), dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach
       i czasopismach, nienagradzane w innych konkursach;

       

      1. Zasady i sposób zgłaszania prac:
      1. Wykonać czytelne zdjęcie pracy i przesłać pocztą elektroniczną na adres kasiaszymlek@wp.pl w tytule wiadomości wpisując: Konkurs DBI swoje imię i nazwisko oraz klasę;
      2. Dostarczyć osobiście do Szkoły Podstawowej w Kożyczkowie opisaną na odwrocie pracę konkursową: imieniem, nazwiskiem i klasą, do której uczęszcza uczestnik.
      3. Termin dostarczania prac: 5.03.2021r.

       

      1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z :
      1. Udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania wiersz/rymowanki
       w następujących polach eksploatacji: strona internetowa szkoły, Facebook, wystawa na terenie szkoły;
      2. Wyrażeniem zgody przez uczestników konkursu (ich rodziców/opiekunów prawnych) na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia
       o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. –RODO);

       

      1. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Decyzje komisji są ostateczne.
      2. Prace nieczytelne, nieestetyczne, z błędami ortograficznymi, zostaną wyłączone spod oceny jury (punkt ten nie dotyczy uczniów z dysleksją);
      3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu bieżącego roku.
      4. Na laureatów czekają nagrody i dyplomy.

       

      Zapraszamy do udziału w konkursie!

       

       

       

     • KONKURS BIBLIJNY - KLASY 0 - III

      09.02.2021

      Zaproszenie

      Serdecznie zapraszamy uczniów z klasy „0”, I, II, III do udziału w Wojewódzkim Konkursie Biblijnym im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda.

      • Tematem przewodnim konkursu plastycznego jest: „Ewangelia wg św. Jana”.
      •  Pracę konkursową należy wykonać dowolną techniką (farby, kredki, wyklejanki) na formacie A4 lub A3 (prace w innym formacie nie zostaną uwzględnione).
      •  Praca wymaga opisania na odwrocie wg wzoru: imię i nazwisko, adres szkoły a także wybrany fragment Ewangelii wg św. Jana.
      •  Prace należy dostarczyć do dnia 25 lutego 2021 r. pani Sylwii Konkol.
     • UWAGA! KONKURS!

      08.02.2021

      Konkurs dla klas IV-VIII

      Escape room – Kolegiata w Kartuzach

       

      Zapraszamy Was do udziału w nietypowym konkursie dotyczącym historii Kaszub. Waszym zadaniem będzie odnaleźć zaginiony tunel i dojść do kaplicy na Spiczastej Górze. Żeby tego dokonać, będziecie musieli odnaleźć ukryte wskazówki, tajemnicze przejścia. Wykazać się podstawową wiedzą historyczną dotyczącą kartuskiej kolegiaty. Zebrane informacje pozwolą Wam odkryć kod, dzięki któremu będziecie mogli otworzyć drzwi i wyjść z podziemi. Kiedy wyjdziecie już na zewnątrz, zostanie Wam do rozwiązania test z informacji, ukrytych w podziemiach. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8. Test rozwiązać będą mogły tylko te osoby, które mają konto na quizizz. Aby wejść do escape roomu trzeba będzie wejść w link, który zostanie podany w dzienniku elektronicznym - Librus w poniedziałek (15.02.2021 r) o godzinie 15-ej. Maksymalny czas na wykonanie zadania to jedna godzina. Wygrają osoby, które najszybciej udzielą poprawnych odpowiedzi.

    • GRATULUJEMY!
     • GRATULUJEMY!

      08.02.2021

      W listopadzie 2020 w Szkole Podstawowej w Żukowie został zorganizowany Świąteczny Konkurs Międzyszkolny DRAW A WORD. Nasi uczniowie pod kierunkiem Pani Marty Philipp wzięli w nim udział i zdobyli nagrody:

      • kategoria klas 0: III miejsce - Otylia Baranowska
      • kategoria klasy IV-VI: I miejsce - Damian Rompski oraz III  miejsce - Kacper Koszałka.
      • Wyróżnienia: Kornelia Baranowska, Anna Lis, Bogumił Elas, Roksana Labuda, Agnieszka Rompska, Julia Gołąbek.

      Gratulujemy serdecznie i dziękujemy za udział w konkursie

     • ZAPROSZENIE NA ZAJĘCIA CYFROWE

      03.02.2021

      W ramach programu pn. Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury przygotowanego w ubiegłym roku przez Ministerstwo Cyfryzacji, którego celem jest:

      • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych
      • Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć
      • Wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów

      Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 10 do 18 lat do udziału w zajęciach z następujących tematów:

      A. Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych

      B. Dziennikarstwo on-line.

      Pierwsze zajęcia odbędą się już w lutym br.

      W dobie epidemii, edukacja dzieci i młodzieży zyskała nowy wymiar. Szkoły i uczelnie zaczęły prowadzić zajęcia online. Również komunikacja z rówieśnikami, a nawet korepetycje zostały przeniesione w przestrzeń cyfrową. Tak samo sytuacja ma się z zajęciami pozalekcyjnymi i ofertą instytucji kultury. Sytuacja ta także przed nami postawiła nowe wyzwania, jak uatrakcyjnić zajęcia, by prowadzone w formie zdalnej przyniosły pożądany efekt. Dołożyliśmy wszelkich starań by program warsztatów i ich forma były atrakcyjne dla uczestników.

      Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.chmielno.naszgok.pl i na FB/goksirchmielno.