• Wolontariat

   • Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Kożyczkowie

    Ustawa z 14 grudnia 2016r. ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59) – art. 2 ust. 12, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21. Ustawa z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jeden.: Dz. U. z 2016r. poz. 1917 ze zm.).

    „ Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

    ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

    z jakim tej pomocy się udziela.”

    Postanowienia ogólne

    1. Wolontariat- to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
    2. Wolontariusz- osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
    3. Koło wolontariatu skierowane jest do uczniów klasy VIII SP. którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy  charytatywne i kulturalne.

    Cele i założenia

    1. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.
    2. Zapoznanie z ideą wolontariatu
    3. Przygotowane młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza.
    4. Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
    5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych.
    6. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
    7. Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.
    8. Nauka samorządności.

    Wolontariusze

    1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym. Swoją postawą i zachowaniem daje przykład do naśladowania.
    2. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności
    3. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
    4. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich.
    5. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
    6. Wolontariusz zobowiązany jest przynieść zgodę rodzica na pracę w Szkolnym Kole Wolontariatu.

    Praca wolontariusza w szkolnym Klubie polega na:

    - udzielaniu pomocy koleżeńskiej uczniom z problemami w nauce

    - braniu udziału w akcjach charytatywnych na terenie szkoły

    -braniu udziału w akcjach charytatywnych organizowanych przez różne instytucje poza szkolne np. Caritas

    -przygotowaniu świątecznych paczek dla seniorów

    - organizowaniu zbiórek, kwestowaniu podczas WOŚP

    Struktura koła wolontariatu

    1. Na czele koła wolontariatu stoi (p. Ewelina Puzdrowska i p. Krzysztof Cyrzan)
    2. W Szkolnym kółku wolontariatu pomoc swoją oferują inni nauczyciele, którzy wykazują taką chęć i dobrą wolę współpracy oraz Samorząd  Szkolny. Wszelkie inicjatywy podejmowane są na bieżąco.
    3. Spośród wolontariuszy wybierani są liderzy, którzy reprezentują szkołę.
    4. Spotkania SKW odbywają się wg potrzeb.

    Formy nagradzania

    1. Wpis do e-dziennika.
    2. Uznanie słowne.
    3. Pochwała Dyrektora na forum szkoły.

     

    W/w plan może być modyfikowany w zależności od potrzeb. Szkolne Koło Wolontariatu będzie na bieżąco monitorować akcje, które będą wspomagać i wspierać najbardziej potrzebujących z organizacji lokalnych, ogólnopolskich jak i całego świata.